W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, Gmina Gorzyce rozpoczyna działania związane z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a następnie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023–2030 zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485).

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021–2027. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Rewitalizacja powinna być kompleksowym i efektywnym procesem, mającym za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk (społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych) przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością.

Pierwszym etapem prac jest całościowa diagnoza Gminy Gorzyce umożliwiająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, charakteryzujących się największą kumulacją problemów i lokalnych potencjałów w ww. sferach.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

https://www.interankiety.pl/f/GvnVgDRv

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 31.12.2022 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Gorzyce w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów gminy koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także lokalnych potencjałów.

Z poważaniem,
Leszek Surdy
Wójt Gminy Gorzyce

Opublikowany przez Opublikowano: 2 grudnia 12:32, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print