W związku z podjętą przez Radę Gmin Gorzyce Uchwałą Nr LXIV/427/23 z dnia 29.06.2023 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce 2023–2030 trwają prace nad ww. dokumentem.

Gminny Program Rewitalizacji tworzony jest dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego na terenie Gminy Gorzyce, który składa się z zamieszkałych terenów Wsi Gorzyce, części jednostki referencyjnej Gorzyce I – osiedle wzdłuż: ulicy Żwirki i Wigury, południowej granicy bloków przy ulicy 11 Listopada (bloki od 1 do 12), ulicy Edukacji Narodowej do ulicy Zakole włączając ulicę Akacjową, od wschodu granica prowadzi wzdłuż osiedla ulicą Słoneczną, od północy obszar rewitalizacji zamyka ulica Działkowców i Plac Erazma Mieszczańskiego.

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021–2027. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Rewitalizacja powinna być procesem ciągłym i kompleksowym stanowiącym odpowiedź na zdiagnozowane problemy i potrzeby zgłaszane przez mieszkańców obszaru i innych interesariuszy rewitalizacji, dlatego tak ważna jest dogłębna analiza przyczyn zjawisk kryzysowych i poznanie oczekiwań interesariuszy rewitalizacji.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

KLIKNIJ TUTAJ BY WYPEŁNIĆ ANKIETĘ!

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 14.07.2023 r.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy obszaru rewitalizacji, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów obszaru koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także lokalnych potencjałów.

Z poważaniem,
Leszek Surdy
Wójt Gminy Gorzyce

Opublikowany przez Opublikowano: 6 lipca 13:25, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print