Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
Program zapewnia wsparcie następującym osobom :
1) dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2) osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie a art.5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenie zaspokajania jej potrzeb oraz włączenie jej w życie społeczne.
Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta osobie niepełnosprawnej w :
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego,
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsca,
3) załatwianiu spraw urzędowych,
4) korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, wystawa )
5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby niepełnosprawnej, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

Podstawa prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).

Opublikowany przez Opublikowano: 6 marca 12:30, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print