Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Adresatami programu są następujące osoby:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym :
1) wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparcia w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparcia w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej i ich zakres godzinowy powinny są uzależnione od osobistej sytuacji osoby
z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika.
Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust.5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym ( Dz.U z 2023 r., poz. 647, 1407 i 1429).

Opublikowany przez Opublikowano: 14 marca 15:14, 2024

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print