Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności portali www.gminagorzyce.pl, www.bip.gminagorzyce.pl

Urząd Gminy Gorzyce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych www.gminagorzyce.pl, www.bip.gminagorzyce.pl

  • www.gminagorzyce.pl – 2022-03-01
  • www.bip.gminagorzyce.pl – 2022-02-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów:
– brak tekstów alternatywnych dla grafik.

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, z uwzględnieniem wytycznych „Raportu Wstępnego dla gminy Gorzyce” realizowanego w ramach projektu „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie podkarpackim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Zając
E-mail: m.zajac@gminagorzyce.pl
Telefon: 15 836 20 75 wew. 33
Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Wójt Gminy Gorzyce
Adres: ul. Sandomierska 75; 39-432 Gorzyce
E-mail: ug@gminagorzyce.pl
Telefon: +48 15 836 20 75
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Sandomierskiej 75
W odległości około 50 i 100 metrów od wejścia głównego znajdują się przystanki autobusowe.
Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Szkolnej oraz od ul. Pańskiej.
Przy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy Urzędu.
Toaleta na parterze i piętrze budynku nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Budynek nie ma specjalnego wejścia, ani pochylni dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego przed budynek i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Budynek Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. 3 Maja 4.
W części budynku mieści się Referat Świadczeń Rodzinnych.
W odległości około 300 – 400 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy.
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. 3 Maja.
Przy budynku znajdują się dwa miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
Toaleta na parterze jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przy budynku jest zamontowany podjazd dla osób niepełnosprawnych.
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia
Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza migowego mogą zgłosić taką potrzebę (co najmniej 3 dni przed) przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy osobiście lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer (15) 836 20 75 lub wysyłając faks pod numer 15 836 22 09 lub e-maila na adres: ug@gminagorzyce.pl

Inne informacje i oświadczenia
Urząd Gminy Gorzyce przygotowuje zmiany systemu informatycznego wraz z modernizacją treści publikowanych na dostępnych stronach w tym dostosowania dostępności zasobów internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz deklaruje chęć zmniejszenia barier w zakresie komunikacji, obsługi administracyjnej osób z niepełnosprawnościami, a także zmniejszenia barier architektonicznych.

image_pdfimage_print