OGŁOSZENIE O ZMIANIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ

Wójt Gminy Gorzyce informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do publicznego wglądu w dniach od 20 lutego 2023 roku do 13 marca 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce, w godzinach od 800 do 1500, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Giny Gorzyce (http://www.gorzyce.itl.pl/bip/).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce, rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 marca 2023 roku o godz. 15:00 w Świetlicy Wiejskiej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach, ul. Pańska 1, 39-432 Gorzyce.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gorzyce lub formie elektronicznej na adres elektroniczny: ug@gminagorzyce.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2023 r.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Gorzyce, a także ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce, oraz drogą elektroniczną na adres: ug@gminagorzyce.pl w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Gorzyce.

Dokumenty do pobrania
2023_STUDIUM_GORZYCE_PONS_tekst_wyłożenie.pdf 669 KB
2023_ZM_STUDIUM_GORZYCE_PONS_rys_wyłożenie-1.pdf 26MG
2023_zm_SUiKZP_Gm_GORZYCE_uchwala_zal_1_tekst-2.pdf 4MB
2023_zmiana_SUiKZP_Gorzyce_KIERUNKI.pdf 49MB
Załącznik_1_Położenie oraz numeracja_wyłożenie.pdf 523KB