Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Zarządzenia 2017
Zarządzenia 2017

 Nazwa pozycji Data
ZARZĄDZENIE NR 1/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 2.01.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Rozwój infrastruktury sportowej poprzez budowę bieżni lekkoatletycznej oraz infrastr 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 2/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 3.01.2017 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 3/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 3.01.2017 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce uprawnień w zakresie zaciągania w 2017 roku zobowiązań tytułu umów,których realizacja w roku budżetowym i w latach następn 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 4/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 3.01.2017 r. w sprawie powołania komitetu Rewitalizacji ds.Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 5/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 4.01.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 6/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 9.01.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Świadczenie usług przewozu uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Gorzyc 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 11.01.2017 r. w sprawie zobowiązania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce do złożenia uświadczenia o stanie kontroli zarządczej za 2016 rok 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 8/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 11.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych,których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 9/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 11.01.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 10/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 12.01.2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości należącej do Gminy Gorzyce w trybie bezprzetargowym 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 11/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 17.01.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzyce 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 12/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 18.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzyce 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 13/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 18.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 14/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 18.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzyce 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 15/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 23.01.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Wójta Gminy Gorzyce nr 12/17 z dnia 18.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gmi 2017-01-26
ZARZĄDZENIE NR 16/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 27.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017-03-03
ZARZĄDZENIE NR 17/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 27.01.2017 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Gorzyce. 2017-03-03
ZARZĄDZENIE NR 18/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 27.01.2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorzyce 2017-03-03
ZARZĄDZENIE NR 19/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 8.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawca,których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2017-03-03
ZARZĄDZENIE NR 20/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 8.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017-03-03
ZARZĄDZENIE NR 21/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 13.02.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 2017-03-03
ZARZĄDZENIE NR 22/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 13.02.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prz 2017-03-03
ZARZĄDZENIE NR 23/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 13.02.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu prowadzenia schroniska dla bezdomnych kobiet 2017-03-03
ZARZĄDZENIE NR 24/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 13.02.2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gorzyce na rok 2017 2017-03-03
ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 14.02.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok 2017-03-03
ZARZĄDZENIE NR 26/17 WÓJTA GMINY GORZYCE-Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dn. 17.02.2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa,zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Gminie Gorzyce w 2017 r. 2017-03-03
ZARZĄDZENIE NR 27/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 28.02.2017 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce 2017-03-03
ZARZĄDZENIE NR 28/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 14.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą,których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 29/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 14.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 30/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 14.03.2017 r. w sprawiec powołania zespołu powypadkowego 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 31/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 12.03.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałyc 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 32/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 22.03.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Przebudowa dróg gminnych: nr 100119 R (ul.Działkowców),nr 100118R (pl.E.Mieszczańs 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 33/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 27.03.2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 34/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 27.03.2017 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół pod 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 35/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 29.03.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 36/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 30.03.2017 r.w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 37/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 30.03.2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczna-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 38/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 31.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 39/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 31.03.2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości należącej do Gminy Gorzyce w trybie bezprzetargowym 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 40/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dn. 6.04.2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Motycze Poduchowne 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 41/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 42/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą,których przedmiotem jest ta sama nieruchom 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 43/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017-04-19
ZARZĄDZENIE NR 44/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedażny wolnych lokali mieszkalnych nr 5 i 7 położonych w budynku wielolokalowym przy ul.Floriana 16 w miejscowości Trześń wraz z udziałem w częściach wspóln 2017-04-19Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2017-01-25
  Ilość odwiedzin: 2217878