OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU W CZĘŚCI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie o unieważnieniu w części otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1057 z późn. zm.) unieważnia się w części otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
Unieważnia się część konkursu dotyczącą zadań:

 • Zadanie nr 1:
  Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym:
  1) zapewnienie:
  a) opieki i wychowania,
  b) pomocy w nauce,
  c) zorganizowania czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i możliwości rozwoju zainteresowań;
  2) zorganizowanie imprezy upominkowej z okazji Mikołaja dla dzieci z terenu całej Gminy.
 • Zadanie nr 3:
  Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie Gminy Gorzyce profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub organizacja imprez o tej tematyce.

UZASADNIENIE
Otwarty konkurs ofert w części dotyczącej zadania nr 1 oraz zadania nr 3 podlega unieważnieniu ze względu na fakt, że w wyznaczonym terminie tj. do dnia 23 lutego 2022 r. do godziny 15:30 na ww. zadania nie złożono żadnej oferty.
Gorzyce, dn. 09.03.2022 r.

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy