OGŁOSZENIE KONKURSU

Zarządzenie Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach.

Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 10, art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2024 r. poz. 737) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r, poz. 1428), zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach ul. Kościelna 2 Furmany 39-400 Tarnobrzeg.

 

§ 2

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik niniejszego ogłoszenia.

 

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Gorzyce, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gorzyce oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gorzyce.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty w Urzędzie Gminy Gorzyce.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

Załączniki:
– Zarządzenie nr 74/24 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach (381 KB PDF, 13 KB DOCX)
– Ogłoszenie o konkursie (1 MB PDF, 18 KB DOCX)
– Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (13 KB DOCX)
– Klauzula informacyjna dla Kandydata dotycząca przetwarzania danych osobowych (60 KB RTF)