WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Powiat Tarnobrzeski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu realizuje projekt pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie tarnobrzeskim” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
Okres realizacji projektu: 09.05.2022 – 31.12.2023
Obszar realizacji projektu: Powiat Tarnobrzeski
Grupa docelowa: osoby starsze/potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym dzieci do 16 r. ż., które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia z związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla co najmniej 300 mieszkańców Powiatu Tarnobrzeskiego – osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia z związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, poprzez umożliwienie im bezpłatnego skorzystania ze sprzętu
i urządzeń do rehabilitacji i pielęgnacji w warunkach domowych.
Formy wsparcia w ramach projektu:
• Bezpłatne wypożyczenie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego
i wspomagającego dla dzieci oraz osób dorosłych,
• Bezpłatny transport do i z miejsca zamieszkania (sprzęt wielkogabarytowy),
• Usługa montażu oraz instruktaż z obsługi wypożyczonego sprzętu,
Rekrutacja:
Informujemy, że rekrutacja do projektu pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie tarnobrzeskim” prowadzona jest od dnia 01.06.2022 roku w sposób ciągły, przez cały okres realizacji projektu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4 pok. 26 i 28
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 13 40
adres e-mail: pcprtarnobrzeg@wp.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.