WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Wójt Gminy Gorzyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 29.09.2023 roku do 20.10.2023 roku

I. Nieruchomość nr ewid. 1912/4 o pow. 0,1060 ha, obręb Gorzyce

 1. Nr ewid. działki: 1912/4 o pow. 0,1060 ha, obręb Gorzyce
 2. Klasa gruntów: RIIIa– 0,1060 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00034539/5
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Gorzyce. Działka ma kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach szerokości ok. 8 metrów i długości ok. 118 metrów. Działka położona przy projektowanej drodze oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1 KDD oddalona od ulicy Działkowców w odległości ok. 100 metrów. Działka położona w niedalekim sąsiedztwie stacji paliw oraz nieruchomości niezabudowanych. Działka porośnięta drzewami samosiejkami oraz zadrzewiona i zakrzewiona.
 5. Przeznaczenie nieruchomości: Działka nr ewid. 1912/4 obręb Gorzyce objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu nr 1/12/2006 o nazwie „Obszar Wielofunkcyjny – Gorzyce i Motycze Poduchowne” przyjętego uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr XXVII/164/08 z dnia 26 września 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Podka. nr 85, poz. 1947 z późn. zm.) gdzie zgodnie z w/w planem działka nr ewid. 1912/4 przeznaczona jest pod usługi oznaczona symbolem 1U oraz 3U.
 6. Cena nieruchomości: 68.900,00 zł netto – (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Nr LXV/437/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 17.07.2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce

II. Nieruchomość nr ewid. 73/6 o pow. 0,0200 ha, obręb Gorzyce

 1. Nr ewid. działki: 73/6 o pow. 0,0200 ha, obręb Gorzyce
 2. Klasa gruntów: PsIII-0,0200 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00035354/1
 4. Opis nieruchomości: Działka 73/6 obręb Gorzyce powstała z podziału działki nr ewid. 73/1 obręb Gorzyce. Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Gorzyce. Działka regularna w kształcie zbliżonym do prostokąta. Przez działkę przechodzi sieć wodociągowa, sieć gazowa, kabel telekomunikacyjny oraz napowietrzna linia energetyczna. Działka położona w sąsiedztwie terenów zabudowanych i niezabudowanych. Posiada dostęp do drogi gminnej asfaltowej ul. Pączek Gorzycki. Teren działki stanowi pastwisko.
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  2) Działka nie jest objęta planem ogólnym gminy
  3) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 73/6 oznaczona jest symbolem 44 M jako teren zabudowy mieszkaniowej
  4) Na działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
 6. Cena nieruchomości: 6.600,00 zł netto – (słownie: sześć tysięcy sześćset zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LXV/437/23 z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce

III. Nieruchomość nr ewid. 184/1 o pow. 0,0311 ha, obręb Gorzyce

 1. Nr ewid. działki: 184/1 o pow. 0,0311 ha, obręb Gorzyce
 2. Klasa gruntów: PsII – 0,0311 ha,
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00035354/1
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość działka nr ewid. 184/1 powstała z podziału działki nr ewid. 184 obręb Gorzyce. Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Gorzyce. Działka regularna w kształcie zbliżonym do prostokąta. Przez działkę przechodzi kabel telekomunikacyjny, sieć gazowa gsD32, sieć kanalizacyjna ks50. Działka położona w sąsiedztwie terenów zabudowanych i niezabudowanych. Działka nr ewid. 184/1 wydzielona i sprzedawana w celu poprawy warunków zagospodarowania działki sąsiedniej nr ewid. 186 obręb Gorzyce
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Działka nie jest objęta planem ogólnym gminy
  3) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 1997/11 oznaczona jest symbolem 26 M jako teren zabudowy mieszkaniowej
  4) Na działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 6. Cena nieruchomości: 9.330,00 zł netto – (słownie: dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści zł 00/100 gr)- do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Rodzaj zbycia: Bezprzetargowy na podstawie Uchwały Nr LXV/439/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 17.07.2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej
 8. nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce

IV. Nieruchomość nr ewid. 1743/639 o pow. 0,7241 ha, obręb Gorzyce

 1. Nr ewid. działki: 1743/639 o pow. 0,7241 ha, obręb Gorzyce
 2. Klasa gruntów: PsIV – 0,6790 ha, PsVI – 0,0451 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00035354/1
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Gorzyce. Działka nieregularna w kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego. Działka nie uzbrojona. Dojazd do działki drogą gminną ul. Krzemińskiego oraz drogą gruntową działką nr ewid. 1743/612 obręb Gorzyce. Działka częściowo porośnięta samosiejkami drzew liściastych i krzaków oraz trawami. W niedalekim sąsiedztwie tereny zakładów przemysłowych. Działka oddalona od wału rzeki Łęg w odległości ok. 245 metrów. Działka powstała z podziału działki nr ewid. 1743/633 obręb Gorzyce
 5. Przeznaczenie nieruchomości: Działka nr ewid. 1743/639 obręb Gorzyce objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego podjętego Uchwałą Rady Gminy Gorzyce XXVII/145/12 z dnia 30.08.2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Niwka – Żabieniec i Centrum w Gorzycach oznaczona symbolem 5U,P z przeznaczeniem pod zabudowę usług wielofunkcyjnych i działalności produkcyjnej.
 6. Cena: 400.000,00 zł netto – (słownie: czterysta tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
 7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LXV/437/23 z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce

V. Nieruchomość nr ewid. 1743/640 o pow. 0,9111 ha, obręb Gorzyce

 1. Nr ewid. działki: 1743/640 o pow. 0,9111 ha, obręb Gorzyce
 2. Klasa gruntów: PsIV – 0,8813 ha, PsVI-0,0298 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00035354/1
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Gorzyce. Działka nieregularna. Przez działkę przechodzi sieć kanalizacyjna ks225, ksD63, sieć wodociągowa oraz sieć elektroenergetyczna. Dojazd do działki drogą gminną ul. Odlewników oraz drogą gruntową działką nr ewid. 1743/612 obręb Gorzyce. Działka częściowo porośnięta trawami. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa jednorodzinna zaś w niedalekim sąsiedztwie znajduje się zabudowa przemysłowa. Działka oddalona od wału rzeki Łęg w odległości ok. 245 metrów. Działka powstała z podziału działki nr ewid. 1743/633 obręb Gorzyce
 5. Przeznaczenie nieruchomości: Działka nr ewid. 1743/639 obręb Gorzyce objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego podjętego Uchwałą Rady Gminy Gorzyce XXVII/145/12 z dnia 30.08.2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Niwka – Żabieniec i Centrum w Gorzycach oznaczona symbolem 5U,P z przeznaczeniem pod zabudowę usług wielofunkcyjnych i działalności produkcyjnej.
 6. Cena: 504.000,00 zł netto – (słownie: pięćset cztery tysiące zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
 7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LXV/437/23 z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce.

VI. Nieruchomość nr ewid. 1743/641 o pow. 0,0929 ha, obręb Gorzyce

 1. Nr ewid. działki: 1743/641 o pow. 0,0929 ha, obręb Gorzyce
 2. Klasa gruntów: PsIII – 0,0593 ha, PsIV-0,0336 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00035354/1
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Gorzyce. Działka regularna w kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka nie uzbrojona. Dojazd do działki drogą gminną ul. Odlewników a następnie drogą gruntową gminną o nr ewid. 1743/642. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się rzeka Strug. Działka częściowo porośnięta trawami. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się zabudowa przemysłowa. Działka oddalona od wału rzeki Łęg w odległości ok. 55 metrów. Działka powstała z podziału działki nr ewid. 1743/616 obręb Gorzyce. Działka wydzielona i sprzedawana w celu poprawy warunków zagospodarowania działek sąsiednich nr ewid. 1743/615 oraz 1743/619 obręb Gorzyce
 5. Przeznaczenie nieruchomości: Działka nr ewid. 1743/641 obręb Gorzyce objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego podjętego Uchwałą Rady Gminy Gorzyce XXVII/145/12 z dnia 30.08.2012 roku \w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Niwka – Żabieniec i Centrum w Gorzycach oznaczona symbolem 1U,P z przeznaczeniem pod zabudowę usług wielofunkcyjnych i działalności produkcyjnej.
 6. Cena: 50.000,00 zł netto – (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Rodzaj zbycia: Bezprzetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LXV/436/23 z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce

VII. Nieruchomość nr ewid. 506/1 o pow. 0,0384 ha, obręb Wrzawy

 1. Nr ewid. działki: 506/1 o pow. 0,0384 ha, obręb Wrzawy
  Klasa gruntów: PsV – 0,0384 ha,
 2. Księga Wieczysta: TB1T/00026332/5
 3. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Wrzawy Działka nieregularna w kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka nie uzbrojona. Działka obniżona w środkowej części. Na działce znajdują się pnie odrastających wierzb. Nieruchomość sąsiaduje z terenami wykorzystywanymi rolniczo, od strony północnozachodniej z drogą gminną zaś od strony południowo zachodniej z zabudową siedliskową.
 4. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Działka nie jest objęta planem ogólnym gminy
  3) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 506/1 oznaczona jest symbolem 1M wykorzystywanym jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
  4) Działka 506/1 nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
 5. Cena: 5.000,00 zł netto – (słownie: pięć tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 6. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LXVI/445/23 z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy.

VIII. Nieruchomość nr ewid. 2558/45 o pow. 0,0480 ha, obręb Wrzawy

 1. Nr ewid. działki: 2558/45 o pow. 0,0480 ha, obręb Wrzawy
 2. Klasa gruntów: Br-PsII – 0,0480 ha,
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00026332/5
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w miejscowości Wrzawy, zabudowana budynkiem gospodarczym z przeznaczeniem dla rolnictwa. Działka regularna w kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego. Przez działkę przechodzi kanalizacja ks50 oraz przyłącz wodociągowy wo40. Działka położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów rolnych. Działka powstała z podziału działki nr ewid. 2558/43 obręb Wrzawy. Działka wydzielona i sprzedawana w celu poprawy warunków zagospodarowania działki sąsiedniej nr ewid. 2562 obręb Wrzawy oraz regulacji stanu prawnego.
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Działka nie jest objęta planem ogólnym gminy
  3) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 2558/45 obręb Wrzawy oznaczona jest symbolem 51M wykorzystywanym jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
  4) Działka 2558/45 nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 6. Cena: 10.000,00 zł netto – (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
 7. Rodzaj zbycia: Bezprzetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LXV/440/23 z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy

IX. Nieruchomość nr ewid. 621/13 o pow. 0,0430 ha, obręb Wrzawy

 1. Nr ewid. działki: 621/13 o pow. 0,0430 ha, obręb Wrzawy
 2. Klasa gruntów: PsIV – 0,0430 ha,
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00038069/7
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Wrzawy. Działka nieregularna w kształcie zbliżonym do trójkąta prostokątnego. Przez działkę przechodzi sieć gazowa oraz kabel telekomunikacyjny. Działka porośnięta trawą. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz droga gminna. Działka sprzedawana w celu poprawy warunków zagospodarowania działki sąsiedniej nr ewid. 625 obręb Wrzawy
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Brak planu zagospodarowania przestrzennego
  2) Działka nie jest objęta planem ogólnym gminy
  3) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka 621/13 oznaczona jest symbolem 17 M wykorzystywanym jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
  4) Działka 621/13 nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
 6. Cena nieruchomości: 8.600,00 zł netto – (słownie: osiem tysięcy sześćset zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawka
 7. Rodzaj zbycia: Bezprzetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LXV/435/23 z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy

X. Nieruchomość nr ewid. 628/4 o pow. 0,0242 ha, obręb Motycze Poduchowne

 1. Nr ewid. działki: 628/4 o pow. 0,0242 ha, obręb Motycze Poduchowne
 2. Klasa gruntów: ŁIV – 0,0242 ha,
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00046894/8
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Motycze Poduchowne. Działka regularna w kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego. Działka nie uzbrojona. Działka położona w sąsiedztwie terenów zabudowanych i niezabudowanych. Teren działki użytkowany jako łąka z lekkim spadem w kierunku południowym. Działka sprzedawana w celu poprawy warunków zagospodarowania działki sąsiedniej nr ewid. 627/4 obręb Motycze Poduchowne
  Przeznaczenie nieruchomości: Działka nr ewid. 628/4 obręb Motycze Poduchowne zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/164/08 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26.09.2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/12/2006 o nazwie „Obszar Wielofunkcyjny – Gorzyce i Motycze Poduchowne” oznaczona jest symbolem 2MN z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 5. Cena nieruchomości: 14.520,00 zł netto – (słownie: czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia zł 00/100 gr)- do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 6. Rodzaj zbycia: Bezprzetargowy na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LXV/438/23 z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Motycze Poduchowne.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) upływa z dniem 10 listopada 2023 roku.

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

Załączniki
– Zarządzenie 114/23 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 27.09.2023 (PDF 495 KB, DOC 110 KB)