WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Gorzyce ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Wójt Gminy Gorzyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 08.04.2022 roku do 29.04.2022 roku

I. Nieruchomość nr ewid. 1331/14 o pow. 0,0229 ha, obręb Gorzyce

 1. Nr ewid. działki: 1331/14 o pow. 0,0229 ha, obręb Gorzyce
 2. Klasa gruntów: PsIV – 0,0229 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00021010/7
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Gorzyce ul. Fantazja. Działka nieregularna kształtem zbliżona do trapeza prostokątnego. Nieruchomość nie uzbrojona. Działka położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka powstała na podstawie decyzji podziałowej z działki nr ewid. 1331/3 obręb Gorzyce. Działka sprzedawana w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych nr ewid. 1297/5 oraz 1297/6 obręb Gorzyce z którymi będzie tworzyć jedną całość w kształcie zbliżonym do prostokąta.
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Działka nr ewid. 1331/14 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 17.11.2020 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka nr ewid. 1331/14 obręb Gorzyce znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „90M” z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
  3) Działka nr ewid. 1331/14 obręb Gorzyce objęta jest decyzją o warunkach zabudowy nr 40/2020 znak PL-I.6730.31.2020
 6. Cena: 8.000,00 zł netto – (słownie: osiem tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Rodzaj zbycia: Bezprzetargowy na podstawie Uchwały Nr XLV/304/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25.02.2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce

II. Nieruchomość nr ewid. 1241/45 o pow. 0,0855 ha, obręb Wrzawy

 1. Nr ewid. działki: 1241/45 o pow. 0,0855 ha, obręb Wrzawy
 2. Klasa gruntów: PsV – 0,0039, N-0,0392 ha, BrPsV-0,0424 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00024815/1
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość położna w miejscowości Wrzawy. Działka nieregularna kształtem zbliżona do trójkąta. Na działce znajduje się słup energetyczny, linia energetyczna napowietrzna, działka uzbrojona w kabel telekomunikacyjny oraz sieć gazową. Działka położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, drogi gminnej oraz nieużytku. Działka powstała na podstawie decyzji podziałowej z działki nr ewid. 1241/42 obręb Wrzawy. Działka sprzedawana w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nr ewid. 1477/1 obręb Wrzawy z którą będzie tworzyć jedną całość z dostępem do drogi publicznej. Na części działki nr ewid. 1241/45 znajduje się fragment budynku gospodarczego.
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Działka nr ewid. 1241/45 obręb Wrzawy nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  2) Na podstawie Uchwały nr XXVIII/168/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 17.11.2020 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce działka nr ewid. 1241/45 obręb Wrzawy oznaczona jest symbolem 36M jako teren zabudowy jednorodzinnej symbolem 38 WS jako woda powierzchniowa śródlądowa oraz symbolem 11R jako rola
  3) Działka nr ewid. 1241/45 obręb Wrzawy nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy.
 6. Cena: 9.200,00 zł netto – (słownie: dziewięć tysięcy dwieście zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Rodzaj zbycia: Bezprzetargowy na podstawie Uchwały Nr XLV/305/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25.02.2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) upływa z dniem 20 maja 2022 roku.

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

Załącznik:
– Zarządzenie nr 41/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 07.04.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (66 KB DOC, 189 KB PDF)