WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) w związku z art. 35 ust 1, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LXXIII/517/24 z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LXXIV/522/24 z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym.

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 22.05.2024 roku do 12.06.2024 roku

Obręb Nr działki Powierzchnia działki w ha Powierzchnia działki wydzierżawianej w ha, klasa w ha Księga wieczysta Przeznaczenie
w planie / przeznaczenie w studium
Termin płatności Wysokość dzierżawy za rok dzierżawy w zł Aktualizacja opłat Opis Okres umowy
1. Wrzawy 1241/25 0,3300 0,1600

PsIV-0,1600

TB1T/00024815/1 Brak planu
W studium działka przeznaczona pod tereny rolne oznaczone symbolem 11R
Do 15 września każdego roku 80,36 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz
w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji- średniorocznego wskaźnika cen towarów   publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy
Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako pastwisko położona w sąsiedztwie budynków mieszkalnych i drogi gminnej Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXXIII/517/
24 z 22.03.2024

2. Wrzawy 1241/26 0,3016 0,1397

PsIV-0,1397

TB1T/00024815/1 Brak planu
W studium działka przeznaczona pod tereny rolne oznaczone symbolem 11R
Do 15 września każdego roku 80,36 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji- średniorocznego wskaźnika cen towarów   publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako pastwisko położona w sąsiedztwie budynków mieszkalnych i drogi gminnej Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXXIII/517/24 z 22.03.2024

3. Wrzawy 1997/47 13,5412 1,0000

PsII-0,4523

PsIII-0,5477

TB1T/00038069/7 Brak planu
W studium działka przeznaczona pod tereny rolne oznaczone symbolem 7R
Do 15 września każdego roku 160,73 waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji- średniorocznego wskaźnika cen towarów   publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako pastwisko położona w sąsiedztwie budynków mieszkalnych i drogi gminnej Przedłużenie umowy na okres kolejnych 5 lat

Uchwała LXXIV/522/24 z 29.04.2024

Wójt
Leszek Surdy

Załączniki:
– ZARZĄDZENIE 68/24 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 20.05.2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (52 KB DOC, 170 KB PDF)