WÓJT Z ABSOLUTORIUM

Wójt gminy Gorzyce Leszek Surdy otrzymał absolutorium. Poza jednym głosem „wstrzymującym się” wszyscy radni byli „za”.
Sesję Rady Gminy Gorzyce rozpoczęto od debaty nad raportem o stanie gminy. Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, wójt gminy co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o jej stanie.
– Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu za rok 2022. W założeniu informacje zawarte w dokumencie mają służyć mieszkańcom do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, ale także stanowić podstawę do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy – wyjaśnia Adam Kumor, sekretarz gminy Gorzyce.
Raport przedstawił wójt gminy Gorzyce – Leszek Surdy, który omówił zasady i stan realizacji programów oraz dokumentów, na których opiera się działalność gminy. Omówił finanse i główne wydatki budżetowe, sytuację demograficzną i społeczną, a także opowiedział o działaniach inwestycyjnych podejmowanych w 2022 roku.
Przygotowanie przez wójta raportu jest pierwszym etapem procedury rozpatrzenia raportu przez radę gminy. Na pozostałe etapy składają się debata nad raportem oraz przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.
Żaden z mieszkańców nie złożył do Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce zgłoszenia w sprawie udziału w debacie nad raportem o stanie gminy. Wszystkie komisje działające przy radzie gminy Gorzyce zaopiniowały pozytywnie przygotowany dokument.
Radni udzielili wójtowi gminy Gorzyce wotum zaufania, przy jednym głosie wstrzymującym się. Podobnie radni głosowali przy udzieleniu absolutorium. Przy jednym głosie wstrzymującym się radni pozytywnie ocenili działalność wójta oraz jednostek podległych gminie Gorzyce. Budżet za 2022 r. został pozytywnie oceniony przez komisje działające przy radzie gminy oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.
– Udzielone wotum zaufania i absolutorium to ocena pracy nas wszystkich – pracowników urzędu, jednostek podległych, ale także radnych i sołtysów – mówił Leszek Surdy, wójt Gorzyc.

Sesja do obejrzenia pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=UWY27E_gRPs

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */