„UMIEM PŁYWAĆ – JESTEM BEZPIECZNY 2024”

W projekcie uczestniczy 111 uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy Gorzyce. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy maja równe szansę w dostępie do prowadzonych zajęć.

W okresie realizacji projektu przeprowadzonych zostanie łącznie 180 godzin zajęć (po 20 godzin zajęć dla każdej z 9 utworzonych grup liczących do 15 uczniów) w okresie od 12.02.2024 do 26.04.2024 roku.

Gmina Gorzyce w dniu 31.01.2024 r. złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie realizacji zadania w wysokości 50 % jego kosztów na zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Planowane rozstrzygnięcie konkursu ze strony Ministerstwa to 26.04.2024 r.
Projekt realizowany jest na krytej pływalni w miejscowości Stany – gm. Bojanów. Lekcje nauki pływania prowadzą instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje. Dla każdego ucznia przewidziano 10 wyjazdów na basen, z których każdy trwa 2 godziny lekcyjne. Uczestnicy stopniowo będą nabywać nowe umiejętności pływania. Każdy stopień będzie zakończony odpowiednim sprawdzianem przeprowadzonym przez instruktora.
Całkowity koszt finansowy zadania wynosi 65 748,00 zł. Do kosztów projektu zalicza się: transport, wynajem pływalni i potrzebnego sprzętu, opiekę instruktora oraz ubezpieczenie uczestników zajęć.

W przypadku uzyskania dofinansowania wkład własny gminy w realizację zadania powinien wynosić minimum 50% całkowitych jego kosztów i przeznaczony jest ze środków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2024 rok.

W ramach opieki nad uczestnikami projektu dyrektorzy w porozumieniu z gminą zobowiązani są do zapewnienia opieki nad uczestnikami projektu – dla grupy osób liczącej do 15 dzieci przewidziany jest jeden opiekun (nauczyciel).
Koszty opieki nad dziećmi w czasie dowozu i odwozu zapewniają dyrektorzy z budżetu danej szkoły.

Dzieci i młodzież z terenu gminy Gorzyce mają utrudniony dostęp do infrastruktury sportowej. Najbliższy basen znajduje się w miejscowości Sandomierz jednak obiekt ten przechodzi gruntowny remont i będzie nieczynny przez dwa lata.

Mając na uwadze powyższe w roku bieżącym zajęcia odbywają się na Pływalni Krytej w msc. Stany, gm. Bojanów. Jest to jedyny obiekt gdzie można było znaleźć wolne miejsca dla naszych grup projektowych.
Zajęcia sportowe są ważnym elementem organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej, istotnym elementem w profilaktyce przeciwalkoholowej oraz ważnym elementem w profilaktyce przeciwdziałania występowaniu agresji, przestępczości i innych zachowań patologicznych wśród młodocianych.

Cel głównym projektu to wzrost poziomu ogólnej sprawności fizycznej uczniów klasy III uczniów szkół podstawowych w Gminie Gorzyce, w szczególności zaś:

  • opanowanie podstawowych umiejętności pływackich oraz bezpiecznego zachowania się w wodzie,
  • wdrożenie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjne- sportowych,
  • kształtowanie postawy samokontroli i samooceny rozwoju sprawności psychofizycznych,
  • zwiększenie ilości dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach rekreacyjno-sportowych,
  • wzrost poziomu umiejętności pływackich,
  • poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wypoczywającej nad otwartymi akwenami wodnymi.

Zajęcia prowadzone są od 12 lutego br. na Pływalni Krytej w Stanach, gm. Bojanów przez wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania, a dodatkową opiekę w czasie pobytu i przewozu sprawują nauczyciele szkół podstawowych i rodzice.

We wszystkich szkołach role opiekunów pełnią nauczyciele jak i zamiennie rodzice.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (2×45 minut) dla każdej z 9 grup przez okres 3 miesięcy i są podzielone na trzy etapy:

  • ćwiczenia oswajające z wodą oraz nauka podstawowych ruchów pływackich,
  • nauka pływania poszczególnymi stylami sportowymi,
  • doskonalenie pływania stylami sportowymi.

W ramach opieki nad dziećmi zarówno w czasie transportu na basen jak i w czasie zajęć opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele, natomiast w niektórych szkołach rodzice sprawują opiekę w formie wolontariatu.

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */