SPRZEDAŻ ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina o zasadach dokonywania sprzedaży środków ochrony roślin.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin jest obowiązany m.in.:

 1. zapewnić aby osoby dokonujące zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy:
  – posiadały przeszkolenie z zakresu doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin,
  – udzielały wszystkich niezbędnych informacji nabywcy środków ochrony roślin, dotyczących zagrożeń związanych ze stosowaniem nabywanych środków ochrony roślin oraz dotyczących prawidłowego i bezpiecznego ich stosowania,
 2. zbywać środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin lub innym dokumentem dającym uprawnienia do stosowania pestycydów,
 3. prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą środków ochrony roślin,
 4. w przypadku składania oferty zawarcia umowy na odległość, dotyczącej zbycia środka ochrony roślin, umieszczać w ofercie zbycia tego środka informację, że nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
  a) pełnoletnie,
  b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony.

Do obrotu handlowego można wprowadzać wyłącznie środki ochrony roślin, które:

 • zostały dopuszczone do obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • mają opakowania szczelnie zamknięte i nieuszkodzone,
 • posiadają etykietę w języku polskim, trwale przytwierdzoną do opakowania,
 • spełniają ustalone wymagania jakościowe,
 • nie przekroczyły terminu ważności.

UWAGA!
WIORiN w Rzeszowie zwraca w szczególności uwagę na prawidłowość dokonywanej sprzedaży środków ochrony roślin zawierających w swoim składzie substancję czynną fosforek glinu i przeznaczonych do fumigacji.
Środki ochrony roślin zawierające w swoim składzie substancję czynną fosforek glinu, stanowią specyficzną grupę produktów, których działanie polega na uwalnianiu w obecności wilgoci atmosferycznej trującego gazu – fosforowodoru. Produkty te, zgodnie z zatwierdzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi etykietą, przeznaczone są do stosowania przez użytkowników profesjonalnych, którzy ukończyli szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji. Tym samym nie powinny być nabywane ani stosowane przez amatorów np. działkowców, którzy nie są świadomi zagrożeń, jakie mogą stwarzać tego rodzaju preparaty.

Sprzedaż tego typu preparatów osobom nieuprawnionym może zostać uznana za rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę i skutkować odpowiedzialnością administracyjną w postaci zakazu wykonywania działalności w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu.