RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030.

Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/221/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji – w dniach 26.04–31.05.2022 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030.

Konsultacje miały na celu zapoznanie grupy docelowej z projektem dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030 podlegał obowiązkowo konsultacjom:

 • z mieszkańcami gminy,
 • z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 • z sąsiednimi gminami i ich związkami,
 • z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dodatkowo, Gmina Gorzyce włączyła w proces konsultacji społecznych następujące podmioty:

 • Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”;
 • Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”.

Do podmiotów wskazanych w pkt. 3–6 wysłane zostały pisma informujące o konsultacjach.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 26.04.2022 r. do dnia 31.05.2022 r. w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
  a) drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@gminagorzyce.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Gminy”,
  b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39–432 Gorzyce, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Gminy”,
  c) bezpośrednio do Biura Obsługi Mieszkańca w budynku Urzędu Gminy Gorzyce w godzinach pracy Urzędu.
 2. Spotkań otwartych, umożliwiających omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Spotkania odbyły się w dniu 23.05.2022 r. o godz. 11:00 dla członków Rady Gminy Gorzyce oraz o godz. 12:00 dla mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli sektora społecznego i instytucji publicznych.
 3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Gorzyce, w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu.

Informację w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu, w formie Zarządzenia Nr 44/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19 kwietnia 2022 r. zamieszczono:

 • na stronie internetowej gminy (www.gminagorzyce.pl);
 • na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gorzyce.itl.pl/bip);
 • w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gorzycach.

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021–2030, dostępne były od 26.04.2022 r.:

 • w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39–432 Gorzyce, w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu;
 • wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Gorzyce (www.gminagorzyce.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gorzyce.itl.pl/bip).

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu było otwarte spotkanie z interesariuszami, które odbyło się w dniu 23.05.2022 r. o godz. 12:00 oraz spotkanie z Radnymi i Sołtysami o godzinie 11:00.

Podczas spotkań przedstawiono główne założenia programowe i wdrożeniowe dokumentu tj. wizja, misja, cele strategiczne wraz z odpowiadającymi im działaniami, a także zakres rzeczowy projektów strategicznych, które planowane są do realizacji przez samorząd gminy. Przedstawione zostały również założenia przestrzenno-funkcjonalne, w tym model funkcjonalno-przestrzenny. Podczas spotkania nie wpłynęły żadne uwagi.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 wypełnione formularze uwag oraz 1 pismo Dyrektora RZGW w Rzeszowie. Wszystkie uwagi zostały uwzględnione w całości lub częściowo.

Szczegółowe zestawienie uwag wraz z informacją o wynikach konsultacji i z uzasadnieniem uwzględnienia lub braku uwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji, zawiera poniższa tabela.

REJESTR ZGŁOSZONYCH UWAG DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY GORZYCE NA LATA 2021–2030

Lp. Zgłaszający Część dokumentu
do którego odnosi się uwaga
Obecny zapis Propozycja zmiany
wraz z uzasadnieniem
Stanowisko
wraz z uzasadnieniem
1. Łukasz Wąsik Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce
na lata 2021–2030
(Projekt 1.0),
str. 31, tabela 6 Projekt strategiczny nr 1
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz oświetleniem w Gorzycach Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o wymiarach 107 x70 mt. o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z oświetleniem i zapleczem socjalno-sanitarnym.

Uzasadnienie:

Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o wymiarach 107 x70 mt. o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z oświetleniem i zapleczem socjalno-sanitarnym byłaby inwestycją, która poprawiłaby znacznie warunki do uprawiania sportu jakim jest piłka nożna. Budowa obiektu przyczyni się do rozwoju sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych, tym samym wydłuża się okres aktywności sportowej tych osób. Dla osób uprawiających rekreacyjnie i amatorsko futbol, da to możliwości rozgrywania prawie przez cały rok nawet do godz. 22.00 meczów, czy też zawodów w piłkę noża., Budowa takiego obiektu umożliwiłaby rozgrywanie oficjalnych spotkań ligowych drużynom z naszej Gminy, począwszy od seniorskich aż po drużyny dziecięce oraz amatorom jak Old Boys Gorzyce czy Old Boys Trześń. Boisko o tych wymiarach będzie mogło być wykorzystane do rozgrywek w kategorii Senior, Junior Starszy, Trampkarz, Młodzik. Dodatkowo na pełnowymiarowym boisku będą mogły odbyć się mecze ligowe grup Żak i Orlik z powodu systemu gry (2 boiska wyznaczone na boisku pełnowymiarowym Oficjalne, zatwierdzone przez PZPN wymiary boiska, na którym mogą być rozgrywane mecze ligowe, w których to występują wszystkie ww. drużyny to:

SENIOR 106×68 mt
JUNIOR STARSZY 106×68 mt
TRAMPKARZ 106×68 mt
MŁODZIK 74×68 mt
ORLIK, ŻAK 106×68 (mniejsze pola gry wyznaczone na boisku głównym podczas turniejów ligowych)

Również zajęcia treningowe dla większości grup, zaczynając od Młodzików (piłka 9 osobowa) a kończąc na seniorach (piłka 11 osobowa) i bazujące na wytycznych Polskiego Związku Piłki Nożnej i Narodowym Modelu Gry będą mogły odbywać się na pełnowymiarowym boisku. Z obiektu mogły by korzystać placówki szkolne organizując różnego rodzaju zawody. Posiadanie obiektu charakteryzującego się polem gry o wymiarach 107×70 mt umożliwiło by dostęp do ww. obiektu po opadach deszczu. Na chwile obecną w razie wystąpienia takich warunków boisko przy ul. Piłsudskiego 30 oraz przy Szkole Podstawowej nr 2 nie może być użytkowane ze względu na możliwość uszkodzenia murawy naturalnej. Dla administratora obiektu, GOSiR Gorzyce budowa boiska pełnowymiarowego jest szansą na powiększenie dotychczasowej oferty dla mieszkańców Na obiekcie o takich wymiarach Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji mógłby organizować turnieje piłkarskie dla szkól oraz mieszkańców  naszej Gminy. Boisko o wymiarach 107×70 mt. Ze sztucznym oświetlenie o nawierzchni z trawy syntetycznej zapewniło by możliwość rozegrania meczy oraz treningów w miesiącach jesienno-zimowych. Budowa takiego obiektu i warunki treningowe na nim panujące na pewno zwiększyłoby zainteresowanie sportem wśród dzieci, młodzieży i dorosłych a tym samym pomogło by w ich aktywności fizycznej i oderwaniu się od komputerów i telefonów. Sport i rekreacja również może być cenną częścią koncepcji rozwoju, ponieważ jej aspekty infrastrukturalne zwiększają atrakcyjność i jakość życia na poziomie lokalnym, poprawiają wizerunek regionu, a inwestycje produkcyjne w obszarze sportu tworzą możliwości dla długoterminowego zatrudnienia. Przy planowaniu budowy boiska należy przede wszystkim uwzględnić jego wymiary, gdyż budowa boiska o placu gry mniejszym od pełnowymiarowego tj. 107×70 spowoduje, że ww. argumenty staną się nieaktualne a samo, mniejsze boisko będzie obiektem o obłożeniu szacunkowo 80% mniejszym od boiska pełnowymiarowego.

Na tym etapie nie ma potrzeby opisu tak szczegółowych informacji – będą one przedmiotem opisu w ewentualnym wniosku o dofinansowanie lub innej dokumentacji. Wpisywanie w dokument strategiczny takich szczegółów jak konkretny wymiar boiska może stać się problemem w późniejszych latach w przypadku decyzji o zmianie tych wymiarów. Uwagę przyjęto częściowo. Nowy zapis to: „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem oraz zapleczem socjalno-sanitarnym w Gorzycach”
2. Łukasz Wąsik Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce
na lata 2021–2030
(Projekt 1.0),
str. 31, tabela 6 Projekt strategiczny nr 1
Przebudowa i/lub budowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzycach wraz z zapleczem sportowym Budowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzycach wraz z modernizacją boiska pełnowymiarowego o nawierzchni z trawy naturalnej na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul Piłsudskiego 30, Gorzyce.

Uzasadnienie:

Boisko o nawierzchni z trawy naturalnej znajdujące się przy
ul. Piłsudskiego 30 powstało na początku lat 70-tych i od tego czasu nie było nigdy zmodernizowane. Boisko zostało zbudowane bez drenażu, oraz bez warstw przepuszczalnych. Jako że boisko jest jedynym pełnowymiarowym obiektem tego rodzaju w Gorzycach jest ono intensywnie użytkowane co doprowadziło do jego stopniowego zniszczenia. W 2020 roku jako Gorzycki Klub Sportowy „Stal” Gorzyce zamówiliśmy analizę boiska która została przeprowadzona przez firmę zajmująca się budową takich obiektów. Po dokonaniu odwiertów oraz pomiarów otrzymaliśmy w formie pisemnej wynik analizy która jednoznacznie mówi iż jedynym rozwiązaniem w celu poprawy stanu boiska jest jego kompletna modernizacja (załącznik nr1). W czasie wykonania badania okazało się że boisko zapadło się na łącznej powierzchni 800 mt kw, a brak drenażu i odpowiedniego podłoża ze względu na długi czas utrzymywania wilgoci stale pogarsza stan murawy naturalnej.
W 2021 jako GKS Stal Gorzyce zainwestowaliśmy własne środki dzięki którym udało się wykonać 100 odwiertów pionowych służących jako tzw drenaż pionowy. Był to jednak zabieg tymczasowo poprawiający stan boiska. Chcielibyśmy zwrócić się aby przy budowie nowego budynku GOSiR uwzględnić również budowę nowego boiska. Budowa nowego budynku Gminnego Ośrodka i Rekreacji w Gorzycach była by doskonałą okazją aby zmodernizować całkowicie cały obiekt w tym boisko, którego stan pogarsza się z roku na rok. Na chwilę obecną wszystkie inne obiekty tego typu w Gminie Gorzyce zostały w ostatnich latach zmodernizowane.  Budowa nowego boiska wg obecnie stosowanych technologii wpłynęła by znacznie na podniesienie jakości treningów piłkarskich oraz rozgrywek odbywających się na nim. Jednocześnie zastosowanie drenaży pod murawą odprowadzających wodę do zbiorników pozwoli na jej ponowne wykorzystanie do podlewania a co za tym idzie przyczyni się do znacznych oszczędności.

Uwaga nie została przyjęta. Zapis pozostaje bez zmian. Nie ma potrzeby podawania adresu w nazwie zadania – w gminie funkcjonuje tylko jeden GOSiR. Dodatkowo nie przesądzono o tym, czy będzie on przebudowany czy lepszym rozwiązaniem będzie budowa od podstaw. Ujęcie w nazwie „zapleczem sportowym” jest zapisem wystarczającym, ogólnym, który może zawierać w sobie modernizację boiska, bądź inne nieskonkretyzowane na tym etapie prace.
3. Łukasz Wąsik Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce
na lata 2021–2030
(Projekt 1.0),
str. 31, tabela 6 Projekt strategiczny nr 1
Przebudowa i/lub budowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzycach wraz z zapleczem sportowym Budowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzycach wraz z modernizacją oświetlenia na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul Piłsudskiego 30, Gorzyce.

Uzasadnienie:

Na chwilę obecną na stadionie piłkarskim przy ul. Piłsudskiego 30 w Gorzycach zainstalowane jest oświetlenie treningowe. Oświetlenie powstało kilka lat temu, a 2 lata temu przeszło częściową modernizację. Niestety poprzez zbyt małą ilość i moc naświetlaczy, oraz za niskie maszty oświetlenie i tym samym brak możliwości ustawienia kąta padania światła nie pozwala na rozgrywanie meczów ligowych oraz sparingowych. W naszej Gminie w ostatnich latach dwa stadiony piłkarskie (Sokolniki, Wrzawy) zostały wyposażone w oświetlenie meczowe (kosztem ok 300 tysięcy złotych, gdzie wkład Gminy Gorzyce to około 210 tysięcy złotych)  pozwalające drużynom rozgrywać mecze ligowe oraz towarzyskie w godzinach wieczornych, co na pewno uatrakcyjnia takie widowiska dla mieszkańców. Dodatkowo drużyny te nie są narażone na dodatkowe koszty związane z wynajmem boiska ze sztucznym oświetleniem. Pełna modernizacja oświetlenie na głównym obiekcie sportowym Gminnego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gorzycach przy ul Piłsudskiego 30, który powinien być obiektem reprezentacyjnym poprawiła by warunki treningowe, oraz umożliwiła organizację meczów ligowych. System oświetlenia boiska byłby wykorzystywany nie tylko przy okazji meczów ligowych lub towarzyskich rozgrywanych przez GKS Stal Gorzyce, Old Boys Gorzyce, Łęg Gorzyce, ale również przy okazji imprez organizowanych przez Gminę Gorzyce jak „Dni Gorzyc”.

Uwaga nie została przyjęta. Zapis pozostaje bez zmian. Nie ma potrzeby podawania adresu w nazwie zadania – w gminie funkcjonuje tylko jeden GOSiR. Dodatkowo nie przesądzono o tym, czy będzie on przebudowany czy lepszym rozwiązaniem będzie budowa od podstaw. Ujęcie w nazwie „zapleczem sportowym” jest zapisem wystarczającym, ogólnym, który może zawierać w sobie modernizację oświetlenia, bądź inne nieskonkretyzowane na tym etapie prace.
4. Wojciech Sudoł Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce
na lata 2021–2030
(Projekt 1.0),
str. 31, tabela 6 Projekt strategiczny nr 1
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz oświetleniem w Gorzycach Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o minimalnych wymiarach 105×70 mt, o nawierzchni z trawy sztucznej wraz z oświetleniem i zapleczem.

Uzasadnienie:

Budowa obiektu sportowego jak pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną trawą poszerzy znacznie możliwości uprawiania sportu w Gorzycach. Obecnie w Gorzycach nie posiadamy boiska ze sztuczną nawierzchnią spełniającego wymogi piłki 11 osobowej. Boisko Orlik znajdujące się przy Zespole Szkół W Gorzycach poprzez swoje rozmiary uniemożliwia takie zmagania. Kolejnym argumentem przemawiającym za budową pełnowymiarowego boiska wraz z oświetleniem jest jego dostępność w godzinach wieczornych. Takie boisko mogło by być dostępne wzorem innych tego rodzaju obiektów do godziny 22.00. Pozwoliłoby to mieszkańcom pracującym do godzin popołudniowych na uprawianie sportu w godzinach wieczornych. Drużyny amatorskie takie jak nasza, czy Old Boys Gorzyce oraz mieszkańcy, którzy po powstaniu obiektu zyskali by miejsce do uprawiania sportu mogliby bez problemu grać w piłkę nożną. Ponadto mogłyby się odbywać różnego rodzaju turnieje sportowe, szkolne, firmowe lub innych instytucji, a także imprezy charytatywne. Obiekt taki byłby wykorzystywany przez szkoły oraz kluby sportowe z naszej miejscowości i gminy. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wzorem innych placówek tego rodzaju mógłby organizować turnieje dla mieszkańców, szkół, klubów sportowych poszerzając tym samym swoją ofertę.

Na tym etapie nie ma potrzeby opisu tak szczegółowych informacji – będą one przedmiotem opisu w ewentualnym wniosku o dofinansowanie lub innej dokumentacji. Wpisywanie w dokument strategiczny takich szczegółów jak konkretny wymiar boiska może stać się problemem w późniejszych latach w przypadku decyzji o zmianie tych wymiarów. Uwagę przyjęto częściowo. Nowy zapis to: „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem oraz zapleczem socjalno-sanitarnym w Gorzycach”

Załącznik:
Pismo znak PZ.RPP.610.82.2022.MC z dnia 24.05.2022 r. od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (1MB, PDF)