RAPORT O STANIE GMINY GORZYCE ZA 2021 ROK

Zgodnie z art.28aa ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2022 poz. 559, 583) Wójt Gminy Gorzyce przedstawi Radzie – Raport o stanie Gminy Gorzyce za 2021 r.

Raport ten obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim i jest dostępny na stronie BIP http://www.gorzyce.itl.pl/bip/atach/4/7249/13218/raport_calosc.pdf

Raport będzie rozpatrywany przez Radę na sesji w dniu 28 czerwca 2022 r., która rozpocznie się o godzinie 10.00 w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach.

Nad Raportem zostanie przeprowadzona debata, w której biorą udział radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Gorzyce.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 20 podpisami. Zgłoszenie mieszkańców, które wpłyną do Przewodniczącego Gminy Gorzyce po upływie wskazanego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Pisemne zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem składa się w Urzędzie Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, w Punkcie Obsługi Mieszkańca (osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest p. Ewa Dul) w godzinach 7.30-15.30 do dnia 27 czerwca 2022 r. włącznie.

Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad raportem według kolejności zgłoszeń.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, zgodnie z art.28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2022 poz. 559, 583).

Zgłoszenie mieszkańca oraz klauzula informacyjna: http://www.gorzyce.itl.pl/bip/index.php?page=position.php&id=7262&grp=2