OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt gminy Gorzyce ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Orliska stanowiącej własność gminy Gorzyce.

Wójt Gminy Gorzyce na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XLVI/310/22 z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Orliska, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gorzyce, wg poniższego wykazu:

I. Nieruchomość nr ewid. 3481/4 o pow. 0,2951 ha, obręb Orliska

 1. Nr ewid. działki: 3481/4 o pow. 0,2951 ha, obręb Orliska
 2. Klasa gruntów: dr – 0,2951 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00037348/0
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Orliska. Działka nieregularna wydzielona z drogi gruntowej. Działka położona w sąsiedztwie terenów eksploatacji surowca. Od strony północno-wschodniej przylega do zbiornika wodnego, do terenów przeznaczonych pod wydobycie oraz lasu zaś od strony południowej do terenów przeznaczonych pod eksploatację. Dojazd do nieruchomości działką nr ewid. 3481/5 obręb Orliska. Nieruchomość nie uzbrojona.
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  Działka nr ewid. 3481/4 obręb Orliska zgodnie z Uchwałą nr XXIII/145/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29.05.2020 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce dla części złoża Sokolniki III w miejscowości Orliska oznaczona jest symbolem 1PG z przeznaczeniem pod powierzchniową eksploatację złóż naturalnych.
 6. Cena wywoławcza: 52.500,00 zł netto – (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Wysokość wadium: 5.250,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł 00/100 gr)
 8. Zobowiązania: brak zobowiązań
 9. Obciążenia: brak obciążeń
 10. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Nr XLVI/310/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25.03.2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Orliska

WARUNKI PRZETARGU

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 09 września 2022 roku o godzinie 10:00 w Świetlicy Wiejskiej budynku Remizy OSP w Gorzycach, ul. Pańska 1, 39-432 Gorzyce
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium oraz okażą Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód osobisty (osoby fizyczne), aktualny wypis właściwego rejestru w przypadku osób prawnych, stosowne pełnomocnictwa.
 3. W przypadku jeżeli uczestnikiem przetargu jest jeden ze współmałżonków wymagane jest złożenie komisji przeprowadzającej przetarg przed przystąpieniem do licytacji pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez drugiego współmałżonka upoważniającego do licytacji ceny nabycia nieruchomości (załącznik nr 1) lub złożenie oświadczanie, że nabywana nieruchomość będzie nabywana do majątku osobistego. (załącznik nr 2)
 4. Jeżeli uczestnik licytacji jest reprezentowany przez pełnomocnika wymagane jest przedłożenie przez niego notarialnego pełnomocnictwa do licytacji nieruchomości.
 5. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym działki oraz oświadczenie o zapoznaniu się z granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
  (załącznik nr 3)
 6. Właściwy organ jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) właściwy organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości. (załącznik nr 4)
 7. Przed przystąpieniem do przetargu należy złożyć komisji przetargowej podpisaną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych. (załącznik nr 5)
 8. Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do 06 września 2022 roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gorzyce: 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001.
 9. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać numer ewidencyjny nieruchomości.
 10. Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
 11. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy. Wadium zwraca się nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu, a wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 12. Ceną nabycia nieruchomości będzie najwyższa osiągnięta cena netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką.
 13. Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
 14. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 15. Wójt Gminy Gorzyce zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu. W takim wypadku informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny.
 16. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto Urzędu Gminy. Cena podlega zapłacie na rachunek Urzędu Gminy Gorzyce tak, aby w dniu sporządzenia aktu notarialnego umowy przenoszącej własność można było stwierdzić, że cała wymagana kwota znajduje się na rachunku Urzędu Gminy Gorzyce.
 17. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.
 18. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gorzyce, w pokoju nr 7 bądź pod numerem telefonu 158362075 w.12
 19. Niniejsze ogłoszenie umieszcza się tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gorzyce oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorzyce www.gminagorzyce.pl/bip oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gorzyce www.gminagorzyce.pl
 20. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

Załączniki:
– Zarządzenie 107/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4 sierpnia 2022 w sprawie ogłoszenia w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Orliska. (287 KB PDF, 86 KB DOC)
– Załącznik nr 1 – Oświadczenie współmałżonka (171 KB PDF, 31 KB DOC)
– Załącznik nr 2 – Oświadczenie o nabyciu do majątku osobistego (172 KB PDF, 31 KB DOC)
– Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem fizycznym i prawnym nieruchomości (218 KB PDF, 33 KB DOC)
– Załącznik nr 4 – Dane uczestnika przetargu (625 KB PDF, 15 KB DOCX)
– Załącznik nr 5 – RODO (259 KB PDF, 18 KB DOCX)
– Informacja o przetargu (66 KB PDF, 117 KB DOC)