OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU NABORU NA CZŁONKÓW KOMITETU REWITALIZACJI

Wójt Gminy Gorzyce wydłuża do 10 lipca 2023 r. otwarty nabór na członków Komitetu Rewitalizacji.

Wójt Gminy Gorzyce wydłuża do 10 lipca 2023 r. otwarty nabór na członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr LXI/411/23 z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji (pierwotny termin wyznaczony był do dn. 03.07.2023 r. w Ogłoszeniu Wójta Gminy Gorzyce, opublikowanym w dniu 12.06.2023 r. na stronie UG pod adresem www.gminagorzyce.pl/gmina-gorzyce/ogloszenie-o-naborze-czlonkow-do-komitetu-rewitalizacji/).

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Gorzyce w zakresie rewitalizacji.

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 10 do 25 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj. przedstawicieli mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji), organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gminy oraz innych grup społecznych.

Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczenie go w następujący sposób:

  1. drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: ug@gminagorzyce.pl, w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce, z dopiskiem „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.
  3. bezpośrednio do sekretariatu w budynku Urzędu Gminy Gorzyce w godzinach pracy Urzędu.

Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Gorzyce. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Gorzyce zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o przedłużeniu naboru na członków Komitetu Rewitalizacji (71 KB PDF)
2. Regulamin Komitetu Rewitalizacji (33 KB DOCX)
3. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji (26 KB DOCX)