OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM NA ŁAWNIKA

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na mocy art. 168 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2023, poz. 217), zwrócił się do Rady Gminy Gorzyce z prośbą o uzupełnienie listy ławników na kadencję 2024 – 2027 dla Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na potrzeby Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 1 ławnik poprzez dokonanie wyborów uzupełniających.

Stosownie do art. 158 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) „Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych”.

W związku z powyższym ogłasza się nabór kandydatów w wyborach uzupełniających na ławnika Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania: http://www.gorzyce.itl.pl/bip/index.php?page=bip.php&under=154&grp=14