WYDŁUŻENIE NABORU FISZEK PROJEKTOWYCH

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023 – 2030, Wójt Gminy Gorzyce zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji (załącznik 1).

Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo (mieszkańcy, przedsiębiorcy, stowarzyszenia i inni interesariusze) realizować sami lub w partnerstwach.

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 2) można składać do dnia 20.07.2023 r. w następujących formach:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@gminagorzyce.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”.
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja”.
  3. bezpośrednio do sekretariatu w budynku Urzędu Gminy Gorzyce w godzinach pracy Urzędu.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Wójt Gminy Gorzyce.

Po zaopiniowaniu złożonej propozycji przez Komitet Rewitalizacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów wyznaczonego obszaru rewitalizacji, na który składa się znaczna część jednostki referencyjnej Gorzyce I – osiedle.

Z poważaniem,
Lucyna Matyka
Zastępca Wójt Gminy Gorzyce

Załączniki:
– Mapa wyznaczonego obszaru rewitalizacji (4398 KB PDF)
– Fiszka projektowa (241 KB PDF, 28 KB DOCX)