OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GORZYCE

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023 – 2030.

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr LXI/410/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce

Wójt Gminy Gorzyce zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Gorzyce Uchwały Nr LXIV/427/23 z dnia 29.06.2023 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2023 – 2030

Gminny Program Rewitalizacji będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Nr LXI/410/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 kwietnia 2023 roku. Załączniki graficzne do tej uchwały znajdują się w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego na stronie: edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2023/2827/akt.pdf. Dokument będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2021–2027. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, bądź zamierzających prowadzić taką działalność na obszarze przewidzianym do rewitalizacji do aktywnego udziału w opracowaniu i konsultacjach społecznych projektu dokumentu.

Szczegółowe informacje o planowanych formach konsultacji społecznych zamieszczane będą na stronie internetowej gminy: gminagorzyce.pl, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: www.gorzyce.itl.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gorzyce.

Z poważaniem,
Leszek Surdy
Wójt Gminy Gorzyce

Załącznik:
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia GPR Gminy Gorzyce na lata 2023 – 2030 (69 KB PDF)