OBWIESZCZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wójt Gminy Gorzyce zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021 – 2030.

Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021 – 2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 26.04.2022 r. do dnia 31.05.2022 r.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021 – 2030 podlega obowiązkowo konsultacjom:

 1. z mieszkańcami gminy,
 2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 3. z sąsiednimi gminami i ich związkami,
 4. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
  Dodatkowo, Gmina Gorzyce włącza w proces konsultacji społecznych następujące podmioty:
 5. Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”;
 6. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”.

Do podmiotów wskazanych w pkt. 3–6 wysłane zostały pisma informujące o konsultacjach.

Konsultacje prowadzone są w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
  a) drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@gminagorzyce.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Gminy”.
  b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39–432 Gorzyce, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Gminy”.
  c) bezpośrednio do sekretariatu lub Biura Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy Urzędu.
 2. Spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej na stronie internetowej gminy (www.gminagorzyce.pl) i stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gorzyce.itl.pl/bip) oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gorzyce co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
 3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39–432 Gorzyce, w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Gorzyce

Formularz konsultacyjny oraz projekt dokumentu dostępne są od dnia 26.04.2022 r.:

 • w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39–432 Gorzyce, w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu;
 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Gorzyce (www.gminagorzyce.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gorzyce.itl.pl/bip).

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminie 30 dni po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, w tym ustosunkowanie się do wniesionych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie opublikowane będzie na oficjalnej stronie internetowej Gminy Gorzyce (www.gminagorzyce.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gorzyce.itl.pl/bip).

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

Załączniki:
Strategia Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021 – 2030 (5 MB, PDF)
Formularz zgłaszania uwag (147 KB, DOCX)