KONTROLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) Wójt Gminy Gorzyce informuje, że przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

W związku z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie obierania odpadów z uprawnionym podmiotem.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się między innymi apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

  • uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją;
  • indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego, (gdzie nie ma wydzielonego odrębnego pomieszczenia na jej prowadzenie) obsługi biurowej opierającej się na usługach intelektualnych działalności gospodarczej np. doradztwo prawne, usługi terapeutyczne, grafika komputerowa uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej (art. 6j ust. 4a ww. ustawy).

Ponadto przypominam podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Rejestr podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gorzyce znajduję się pod linkiem:

http://www.gorzyce.itl.pl/bip/index.php?page=list.php&under=81&grp=18

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystaniez usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do przedstawienia kopii zawartej umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne oraz ostatnich dowodów uiszczania opłaty za te usługi, w terminie do dnia 10 maja 2022 r.

Dokumenty można dostarczyć w następujący sposób:

  • zostawiając je w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Gorzycach,
  • przesłać na adres Urzędu Gminy w Gorzycach u. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce,
  • przesłać skan lub czytelne zdjęcie dokumentów pocztą elektroniczną na adres mailowy:
    ug@gminagorzyce.pl lub j.bartoszek@gminagorzyce.pl.

Jednocześnie przypominam, że przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą grozi kara grzywny(art. 10 ust. 2 ww. ustawy).