Zawiadamia się, że 28 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbędzie się III Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzonym protokole nr II/24 z sesji Rady Gminy Gorzyce odbytej w dniu 29 maja 2024 r. wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Gorzyce za 2023 rok:
  1) informacja Wójta Gminy,
  2) opinie komisji stałych Rady Gminy,
  3) debata,
  4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce wotum zaufania.
 6. Wykonanie budżetu Gminy za rok 2023:
  1) zapoznanie się Rady Gminy z:
  a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy,
  b) sprawozdaniem finansowym,
  c) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  d) informacją o stanie mienia Gminy,
  e) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej – wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
  f) uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
  g) opiniami pozostałych komisji stałych;
  2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz dyskusja;
  3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023;
  4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2028”;
  2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2024;
  3) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gorzyce na lata 2024 – 2040.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.
Opublikowany przez Opublikowano: 21 czerwca 12:15, 2024

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print