INFORMACJA O SESJI RADY GMINY GORZYCE

Zawiadamia się, że 29 maja 2024 r. o godz. 12.00 w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach odbędzie się II Sesja Rady Gminy Gorzyce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzonym protokole z I sesji Rady Gminy – wniesienie na piśmie ewentualnych uwag.
 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 – 2026” (opinia Komisji Oświaty);
  2) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminy Gorzyce lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg (opinia Komisji Budżetu);
  3) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym (opinia Komisji Rolnictwa);
  4) zmiany Uchwały Nr LXXIV/529/24 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2024 (opinia Komisji Budżetu);
  5) zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2024 (opinia Komisji Budżetu);
  6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2024 – 2040 (opinia Komisji Budżetu).
 6. Wolne wnioski.