Zgodnie z art.28aa ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2024 poz. 609) Wójt Gminy Gorzyce przedstawi Radzie – Raport o stanie Gminy Gorzyce za 2023 r. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim i jest dostępny na stronie BIP: https://bip.gminagorzyce.pl/artykul/131/523/raport-o-stanie-gminy-gorzyce-za-2023-r

Raport będzie rozpatrywany przez Radę na sesji w dniu 28 czerwca 2024 r., która rozpocznie się o godzinie 12.00 w Świetlicy wiejskiej w Gorzycach.

Nad Raportem zostanie przeprowadzona debata, w której biorą udział radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Gorzyce.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 20 podpisami. Zgłoszenie mieszkańców, które wpłyną do Przewodniczącego Gminy Gorzyce po upływie wskazanego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Pisemne zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem składa się w Urzędzie Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, w Punkcie Obsługi Mieszkańca (osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest p. Ewa Dul) w godzinach 7.30-15.30 do dnia 27 czerwca 2024 r. włącznie.

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca Gminy Gorzyce zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Do zgłoszenia należy dołączyć klauzulę informacyjną.

Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad raportem według kolejności zgłoszeń.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, zgodnie z art.28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2024 poz. 609).

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Zgłoszenie mieszkańca oraz klauzula informacyjna: https://bip.gminagorzyce.pl/artykuly/131/raport-o-stanie-gminy

Opublikowany przez Opublikowano: 21 czerwca 12:05, 2024

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print