20 LAT Z KSIĘDZEM JANEM

W piątek 7 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokolnikach odbyła się uroczystość jubileuszu 20-lecia nadania szkole imienia księdza Jana Twardowskiego – poety, przedstawiciela współczesnej liryki religijnej.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru, odśpiewaniem hymnu państwowego oraz powitaniem gości. Wśród nich znaleźli się m.in. przedstawiciele samorządu gminy Gorzyce, radni, duchowni, emerytowani nauczyciele oraz pracownicy szkoły, uczniowie oraz osoby zaprzyjaźnione z placówką.
Wydarzenie poprowadziły nauczycielki Marta Łysiak oraz Agnieszka Bartoszek. Podczas uroczystości Małgorzata Wajs, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wspomniała zmarłego, Zasłużonego dla gminy Gorzyce Krzysztofa Kapałę, nauczyciela i muzyka związanego z Gminnym Ośrodkiem Kultury. W swoim przemówieniu zwróciła uwagę na ponadczasowość twórczości ks. Jana Twardowskiego oraz najcenniejsze myśli, które mogą przyświecać każdemu w jego codzienności.
Gratulacje z okazji jubileuszu, w imieniu wójta gminy Gorzyce złożyła sekretarz Barbara Lubas. – Z okazji 20-lecia nadania Szkole Podstawowej w Sokolnikach imienia ks. Jana Twardowskiego dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom oraz całej społeczności składam serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia. Niech nauki i przesłania Waszego patrona inspirują do realizacji najpiękniejszych wartości, a szkoła będzie miejscem, gdzie marzenia stają się rzeczywistością – mówiła Barbara Lubas.
Życzenia złożyli także była dyrektor szkoły Kazimiera Dziura, która zainicjowała pomysł nadania szkole imienia ks. Jana Twardowskiego, a także wiceprzewodniczący rady gminy Gorzyce Paweł Słonina oraz przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury.
Na tę uroczystość uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali program artystyczny. Motywem przewodnim był wywiad prowadzony przez uczennicę Hannę Baran z księdzem Twardowskim, w którego rolę wcielił się Adam Czertwan. Rozmowę przeplatały wiersze, piosenki oraz taniec w wykonaniu uczniów.
Na zakończenie części oficjalnej dyrektor Małgorzata Wajs wręczyła okolicznościowe statuetki, w dowód uznania pracy na rzecz placówki.

Z KART HISTORII SZKOŁY

Pierwsze zapisy w kronikach i książkach na temat historii szkolnictwa na terenie gminy Gorzyce, podają datę 1853 rok – to właśnie wtedy została powołana szkoła zimowa w Sokolnikach.
Pierwszym nauczycielem był Józef Rosowicz ze Skowierzyna. W 1888 roku nastąpiło wybudowanie Domu Gminnego, w którym nauczycielem został Tomasz Kotulski.
W okresie międzywojennym to on był kierownikiem szkoły, następnie funkcję tę objął Jan Zaboja do 1942r. W 1939 roku rozpoczęto budowę piętra na budynku szkoły, niestety wybuch II wojny światowej, okupacja oraz brak materiałów budowlanych nie pozwoliły na dokończenie inwestycji. Nauka w tym czasie natrafiała na wiele trudności, ale nie została przerwana. Od 1 maja 1942 roku kierownictwo szkoły objął Józef Piękoś. Po wojnie kontynuowano rozbudowę i proces kształcenia. W 1960 roku nastąpiło przemianowanie szkoły w Orliskach w filię szkoły w Sokolnikach – filię objął Karol Molisak.
W 1964 roku kierownikiem szkoły w Sokolnikach został Jan Trela, następnym kierownikiem została Stanisława Czerepak. Jadwiga Zwoźna była kolejną osobą na wyżej wymienionym stanowisku, po czym w 1985 roku dyrektorem szkoły została mianowana pani Kazimiera Dziura.
W 1993 roku rozpoczęto planowaną od lat rozbudowę szkoły. Dzięki zaangażowaniu ówczesnej pani dyrektor, władz gminy, której wójtem był wtedy Stanisław Krawiec, pana Stanisława Dziury – przewodniczącego Komitetu Budowy Szkoły, 5 lat później doprowadzono do końca budowę nowego skrzydła.
W tym też roku przeniesiono do niego siedzibę szkoły podstawowej. W starym budynku pozostały tylko klasy najstarsze. W 1999 roku oddano go nowo powstałemu gimnazjum. Na stanowisko dyrektora powołana została pani Elżbieta Magryn.
2001 rok to bardzo trudny czas ze względu na powódź. Po usunięciu skutków powodzi oraz wielu pracach remontowych, 12 grudnia 2011 roku nastąpiło uroczyste oddanie do użytku sali gimnastycznej.
Niedługo potem rozpoczęły się starania prowadzące do nadania szkole imienia. Uwzględniając opinie rodziców, nauczycieli i uczniów, Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę, że patronem naszej szkoły zostanie ks. Jan Twardowski.
16 października 2003 roku odbyła się niezapomniana uroczystość nadania imienia ks. Jana Twardowskiego i przekazania sztandaru Szkole Podstawowej w Sokolnikach.
Pani Kazimiera Dziura odeszła na zasłużoną emeryturę w 2012 roku, po niej stanowisko dyrektora objęła pani Urszula Motyka. W 2015 roku został utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach. Funkcję dyrektora objęła pani Elżbieta Magryn, wicedyrektorem została pani Urszula Motyka.
Następnie w 2017 roku funkcję dyrektora objęła pani Małgorzata Wajs, wicedyrektorem została pani Wiesława Sałek.
Szkoła nieustannie się rozwija. W 2018 roku został utworzony dodatkowy oddział przedszkola, prowadzone są zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Obecnie uczniowie uczą się w pięknym nowoczesnym budynku, spełniającym aktualne standardy budowlane i energetyczne. Są laureatami wielu olimpiad oraz konkursów o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */