Zawiadamia się, że w dniu  28 września 2017 r. o godz. 14.00  w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach odbędzie się XLIII  sesja Rady Gminy Gorzyce.

1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie  porządku obrad.
3.    Roczne sprawozdanie Miejskiego Komendanta Policji w Tarnobrzegu ze swojej działalności i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Gorzyce.
4.    Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Gorzyce.
5.    Przyjęcie protokołów z XLI i XLII sesji Rady Gminy.
6.    Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Podjęcie uchwał w sprawie:


1)    w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym;
2)    w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach;
3)    w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4)    w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok.


9.    Wolne wnioski.  
10.    Zakończenie obrad.

e-max.it: your social media marketing partner