Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Ogłoszenia, komunikaty
Liczba odwiedzin kategorii: 161824


Osoba publikująca: Ignacy Gilewski
Data publikacji: 2004-07-30

 Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wydania decyzji OOŚ dla przeds.: 2016-05-27
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dot. wydania decyzji OOŚdla przedsięwzięcia 2016-06-08
Obwieszczenie o wszczęciu post. adm. w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięwzięcia pn.. 2016-06-08
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postęp. o wydanie opinii odnośnie potrzeby przepr. oceny oddziaływania na środowisko dla przed. pn.Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastruktura techniczną do strefy ekonomicznej w msc. Gorzyce 2016-06-08
Obwieszczenie RDOŚ dot. postępowania w spr. wydania decyzji OOŚ dla przeds. pn. 2016-06-09
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w msc. Sokolniki i Trześń 2016-06-14
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dot. prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. realizacji przeds. 2016-06-16
Obwieszczenie dotyczące ponownego uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. 2016-06-23
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. 2016-06-23
Obwieszczenie o wszczęciu post. adm. w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięwzięcia pn.. 2016-06-24
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postęp. o wydanie opinii odnośnie potrzeby przepr. oceny oddziaływania na środowisko dla przed.pn.pn. 2016-06-24
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 72/16 z dnia 29.06.2016 roku 2016-06-30
OBWIESZCZENIE o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.Wydobycie kruszywa naturalnego metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych z części złóż 2016-06-30
Obwieszczenie o możliwość wglądu do akt sprawy odnośnie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.Wydobycie kruszywa naturalnego metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych z części złóż 2016-06-30
Obwieszczenie dot. wydania decyzji OOŚ dla przedsięwzięcia pn.: 2016-07-11
Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji OOŚ dla przedsięwzięcia pn.: 2016-07-13
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym działka nr ewid. 2128 Gorzyce-Gr.I.6831.46.2016 2016-07-18
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym działka nr ewid. 2541/1 Gorzyce-Gr.I.6831.45.2016 2016-07-18
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o zawiadomieniu stron postęp.dot. przedsięwzięcia pn.Wisła Etap2-Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł.13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie gm. Gorzyce i 2016-07-19
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce 2016-07-25
OBWIESZCZENIE o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.Wydobycie kruszywa naturalnego metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych z części złóż 2016-07-25
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dot.przekazania przez Republikę Słowacką końcowego stanowiska dla przedsięwzięcia pn. 2016-07-29
OBWIESZCZENIE o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.Wydobycie kruszywa naturalnego metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych z części złóż 2016-07-29
OBWIESZCZENIE o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.Wydobycie kruszywa naturalnego metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych z części złóż 2016-07-29
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o możliwość wglądu do akt sprawy odnośnie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.. 2016-07-19
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji OOŚ dot. przedsięwzięcia pn. 2016-08-04
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dot. przedsięwzięcia pn. 2016-08-17
Obwieszczenie w sprawie wydania z urzędu postanowienia opiniującego wstępny podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr ewid. 2128 obręb Gorzyce-GR-I.6831.46.2016 z 2.09.2016 rok 2016-09-02
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dot. wydania decyzji OOŚ dla przedsięwzięcia pn.: 2016-09-09
Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce 2016-09-19
Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 2016-09-19
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dot. prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. realizacji przeds. 2016-09-22
Obwieszczenie o wszczęciu post. adm. w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. 2016-09-23
OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 2016-09-26
OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce 2016-09-26
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia OOŚ dla przeds. pn.: 2016-10-05
Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o możliwości wglądu do zebranych akt sprawy odnośnie wydania decyzji OOŚ dla przeds. pn.: 2016-10-05
Decyzja Starosty Tarnobrzeskiego G.G.IV.6873.5.2016 stwierdzająca,że działka 239 Motycze Poduchowne stanowi mienie gromadzkie 2016-10-06
Obwieszczenie RDOŚ dot. postępowania w sprawie wydania decyzji OOŚ dla przeds. pn. 2016-10-06
Obwieszczenie RDOŚ o wydaniu decyzji OOŚ dla przeds. pn.: 2016-10-11
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce dot. wystąpienia o wydanie opinii odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. 2016-10-14
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o wszczęciu post. adm. w sprawie wydania decyzji OOŚ dla przedsięwzięcia pn. 2016-10-14
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji OOŚ dot. przedsięwzięcia pn. 2016-10-18
Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji OOŚ dla planowanego przedsięwzięcia pn. 2016-10-19
Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ o uzgodnienie warunków realizacji przeds. i PPI w Tarnobrzegu o wydanie opinii przed wydaniem decyzji OOŚ dla przeds. 2016-10-19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji OOŚ dla przeds. pn.: 2016-10-20
OBWIESZCZENIE Gmin Partnerskich: Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Grębów i Gorzyce o wprowadzeniu zmian w dokumencie pn.Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych TOF na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 2016-10-24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji OOŚ dla przedsięwzięcia pn.: 2016-10-25
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2016-10-26
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce wraz z załącznikami 2016-10-27
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem 2016-10-27
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzew w miejscowości Sokolniki na działce nr ew. 1921/42 stanowiącej mienie komunalne (plac zabaw) 2016-10-27
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzew w miejscowości Zalesie Gorzyckie na działce nr ew. 197 stanowiącej mienie komunalne (pas drogowy drogi gminnej) 2016-10-27
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzew w miejscowości Furmany na działce nr ew. 443 stanowiącej mienie komunalne (pas drogowy drogi gminnej) 2016-10-27
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzew w miejscowości Wrzawy na działce nr ew. 845/48 stanowiącej mienie komunalne (pastwisko) 2016-10-27
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzew w miejscowości Wrzawy na działce nr ew. 1264/3 stanowiącej mienie komunalne (pastwisko) 2016-10-27
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzew w miejscowości Gorzyce na działce nr ew. 1743/571 stanowiącej mienie komunalne 2016-10-27
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji OOŚ dot. przedsięwzięcia pn. 2016-11-02
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 1046 w obrębie ewidencyjnym Gorzyce, jednostka ewidencyjna Gorzy 2016-11-09
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji OOŚ dla przeds. pn.: 2016-11-17
OGŁOSZENIE O NABORZE CZŁONKÓW KOMITETU REWITALIZACJI 2016-11-28
Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu dotycząca stwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2016-11-29
Obwieszczenie RDOŚ dot. postępowania w sprawie wydania decyzji OOŚ dla przedsięwzięcia pn. 2016-12-01
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce dot. postepowania w sprawie wydania decyzji OOŚ dla przedsięwzięcia pn. 2016-12-08
Obwieszczenie w sprawie wydania z urzędu decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr ewid. 2128 o pow. 0.6105 ha obręb Gorzyce-GR.I.6831.46.2016 2016-12-09
Zawiadomienie Dyrektora RZGW w Krakowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią dla zadania pn. Wisła Etap-2 2016-12-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji OOŚ dla planowanego przedsięwzięcia pn. 2016-12-14
Obwieszczenie dotyczące stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. 2016-12-14
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na dz. nr 1743/571, 1743/495 położonych w obrębie ewid. Gorzyce 2016-12-15
Obwieszczenie RDOŚ dotyczące wydania decyzji OOŚ dla przeds. 2016-12-20
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o przesłaniu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko 2016-12-20
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce 2016-12-20
OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU NABORU CZŁONKÓW KOMITETU REWITALIZACJI 2016-12-20
Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce dotyczące przedstawiania propozycji projektów rewitalizacyjnych do rewitalizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji 2016-12-21
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postęp. adm. w sprawie wydania decyzji OOŚ dla przedsięwzięcia 2016-12-21
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o sprostowaniu oczywistej omyłki w postanowieniu z dnia 14.12.2016 r. w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ dla planowanego przed. pn. 2016-12-22
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrzawy oraz Gorzyce, ul. Pączek Gorzycki 2016-12-30
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2017-01-03
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 29.12.2016 r. znak: WOOŚ.4233.24.2013.MG.170 dot. przedsięwzięcia pn.. 2017-01-03
Obwieszczenie dotyczące stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.Eksploatacja surowca ilastego ze złoża 2017-01-03
OBWIESZCZENIE o możliwości wglądu do akt sprawy odnośnie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przed pn. Eksploatacja surowca ilastego ze złoża Wrzawy-Jurek 2 2017-01-03
ZARZĄDZENIE NR 4/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 03.01.2017 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce 2017-01-04
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. 2017-01-05
OBWIESZCZENIE o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji z dnia 5 stycznia 2017 r. znak: Och-I.6220.5.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. 2017-01-05
Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji OOŚ dla przedsięwzięcia pn.: 2017-01-09
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia pn.: 2017-01-09
Obwieszczenie Starosty Tarnobrzeskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą 2017-01-09
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania o możliwości wglądu do zebranych akt sprawy odnośnie wydania decyzji OOŚ dla przedsięwzięcia pn. 2017-01-09
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na działce o nr ew. 1046 w Gorzycach dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z 2017-01-10
OBWIESZCZENIE o udziale społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do strefy ekonomicznej w msc.Gorzyce 2017-01-10
Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce o przedłużeniu terminu przedstawiania propozycji projektów rewitalizacyjnych do rewitalizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji 2017-01-16
OBWIESZCZENIE o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji z dnia 24 stycznia 2017 r. znak: Och-I.6220.6.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. 2017-01-24
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od istniejącej przepompowni przy ul. Przybyłów do kolektora ścieków sanitarnych w rejonie 2017-01-25
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o mozliwości wglądu do zebranych akt sprawy odnośnie wydania decyzji OOŚ dla przedsięwzięcia 2017-01-27
OBWIESZCZENIE o wydłużeniu terminu prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. 2017-01-30
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gorzyce o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020 2017-02-01
Ogłoszenie Wójta Gminy dla mieszkańców zainteresowanych usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu swoich nieruchomości 2017-02-07
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gorzyce o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce na lata 2016-2020. 2017-02-08
Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce o spotkaniu w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce 2017-02-09
Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 19/17 z dnia 8.02.2017 rok dt. wykazu gruntu przeznaczonego do dzierżawy po umowie na 3 miesiące 2017-02-10
Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 20/17 z dnia 8.02.2017 dt wykazu gruntów przeznaczonych do dzierżawy 2017-02-10
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 2017-02-13
Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 2017-02-15
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji OOŚ realizacji przedsięwzięcia pn. 2017-02-15
OBWIESZCZENIE Wojewody Podkarpackiego w sprawie wszczęcia postęp. administracyjnego sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji pn. 2017-02-16
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 1597, 1540/2, 1540/1, 1523, 1522/3, 1522/4 2017-02-17
OBWIESZCZENIE o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do strefy ekonomicznej w miejscowości Gorzyce. 2017-02-20
Ogłoszenie OGE Dystrybucja S.A. Oddział Mielec o planowanej wycince drzew i gałęzi znajdujących się w pasie linii 15kV Trześń-Sokolniki w m. Sokolniki, Orliska, Gorzyce. 2017-02-20
Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce o naborze osób do samowyrobu drzewa z pielęgnacji młodnika na terenie Gminy Gorzyce 2017-02-22
Obwieszczenie o wydłużeniu terminu prowadzonego postępowania adm. w sprawie wydania decyzji OOŚ realizacji przedsięwzięcia pn. 2017-02-22
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu o jakości wody z wodociągu Gorzyce w punkcie pobrania Piekarnia GS w Trześni, ul. Lipowa 9 2017-02-23
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce. 2017-02-24
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Wrzawy oraz ul. Pączek Gorzycki w miejscowości Gorzyce 2017-02-28
Uchwała nr XXXI/224/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-02-28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Tarnobrzeskiego Nr AB.6740.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą 2017-03-01
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce 2017-03-13
Obwieszczenie dotyczące odwołania od decyzji OOŚ dla przedsięwzięcia pn. 2017-03-13
Wykaz gruntu przeznaczonego do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym Dzierżawcą,których przedmiotem jest ta sama nieruchomość -Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 28/17 z dnia 14.03.2017 2017-03-16
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy-załącznik do Zarządzenia nr 29/17 z 14.03.2017 2017-03-16
Obwieszczenie o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 2017-03-20
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji OOŚ dla przedsięwzięcia pn.: 2017-03-21
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu o wydaniu decyzji z dnia 17.03.2017 r. znak SKO-402/E/332/2017 2017-03-24
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2017-03-27
Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce oraz do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gorzyce 2017-03-30
Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: 2017-03-31
Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce 2017-03-31
Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia SOOŚ projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce 2017-04-06
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o zakończeniu SOOŚ projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce 2017-04-06
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce dot. OOŚ przedsięwzięcia pn.: 2017-04-07
Obwieszczenie RDOŚ dot. zawiadomienia stron postępowania w sprawie wydania decyzji OOŚ dla przedsięwzięcia pn.: 2017-04-07
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. wydania decyzji OOŚ dla przedsięwzięcia pn.: 2017-04-07
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o zawiadomieniu stron postępowania dot. OOŚ dla przedsięwzięcia pn.: 2017-04-07
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lok. inwestycji celu publicznego polegającego na budowie nowego odcinka sieci gazowej śr. ciśnienia wraz z przyłączem i odcięciu istniejących odcinków kolidujących z proj.rozbudową przejazdu wałowego 2017-04-11
OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA w opracowaniu aktualizacji dokumentu pn.: 2017-04-12
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postęp. administracyjnego dla ustalenia lok.inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działkach nr 734, 741, 742, 838/2, 839 położonych w Trześń 2017-04-14
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postęp. adm. dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działkach nr 922/3, 922/4, 922/5 w msc. Sokolniki, gm. Gorzyce 2017-04-14
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na 3 miesiące - załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 42/17 z 18.04.2017 r. 2017-04-20
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy - załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 43/17 z dnia 18.04.2017 r. 2017-04-20
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży - załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 44/17 z 18.04.2017 r. 2017-04-20
Informacja o zamiarze dokonania podziału działki 636 Motycze Poduchowne o nieuregulowanym stanie prawnym- GR.I.6831.7.2017 2017-04-27
OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W OCENIE ODZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIECIA NA ŚRODOWISKO pn. 2017-04-27
OBWIESZCZENIE Gmin Partnerskich:Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Grębów i Gorzyce o wprowadzeniu zmian w dokumencie pn. 2017-04-28
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. znak: WOO-I.4210.13.2016.KT.16- dot. postęp. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 2017-05-04
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie z dnia 26.04.2017 r. znak: WOOŚ-442.2.2017.AR.3- dot. postęp.transgranicznego w sprawie oceny oddział. na środ. planow. przed. polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (Sout 2017-05-04
Obwieszczenie o możliwość wglądu do akt sprawy odnośnie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.Przebudowa i rozbudowa Stopów Odlewniczych oraz Wydziału Zapraw na Zakładzie ALUMETAL POLAND Sp. z o.o. w Gorzycach 2017-05-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-załącznik do Zarządzenia Nr 52/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.05.2017 r. 2017-05-12
Decyzja G.G.IV.6873.2.2017 Starosty Tarnobrzeskiego uznająca za mienie gromadzkie grunty położone w Gorzycach 2017-05-19
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego I-V.7820.1.1.2017 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Trześniówka V 2017-05-22
Informacja Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: 2017-05-22
OBWIESZCZENIE o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. 2017-05-22
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie wydania postanowienia znak ITg.507.1.89.2017 uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.Budowa sieci gazowej średniego 2017-05-25
OBWIESZCZENIE GMIN PARTNERSKICH Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Tarnobrzeg o odstąpieniu od przeprowadzenia strat. oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu,,Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych TOF na lata 2014-2020 2017-05-26
Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach z dnia 31 maja 2017 r. znak: WOO-I.4210.13.2016.KT.20- o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 2017-06-01
Decyzja nr PSK.453.6.9.2017 z dnia 2.06.2017 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2017-06-07
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dot. postęp. administracyjnego w sprawie wydania decyzji OOŚ dot. przed. pn. 2017-06-01
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postęp. administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszk. na działce nr 845/48 - Wrzawy, jedn. ewid.Gorzyce. 2017-06-06
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy-Załącznik do Zarządzenia nr 62/17 z dnia 8.06.2017 roku 2017-06-12
OBWIESZCZENIE o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. 2017-06-13
Decyzja G.G.IV.6873.3.2017 Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 7.06.2017 r. stwierdzająca, że nieruchomość położona w obrębie Zalesie Gorzyckie stanowi mienie gromadzkie 2017-06-13
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. 2017-06-13
OBWIESZCZENIE Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 12.06.2017 r. o wszczęciu postęp. adm. w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ DO STREFY EKONOMICZNEJ W MSC.GORZ 2017-06-13
Obwieszczenie nr PL-I.6721.4.3.2017 z dnia 20.06.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1/2016 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 2017-06-20
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lok. inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej śr. ciśnienia na działkach nr ew. 734, 741, 742, 838/2, 839 w Trześni dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2017-06-21
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lok. inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej śr. ciśnienia na działkach nr ew. 922/3, 922/4, 922/5 w Sokolnikach dla Polskiej Spółki gazownictwa Sp. z o.o. 2017-06-21
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W GORZYCACH 2017-06-21
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KS. ADAMA OSETKA W GORZYCACH 2017-06-21
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SOKOLNIKACH 2017-06-21
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2017-06-26
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postęp. administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym-Gorzyce -Etap I 2017-06-26
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postęp. administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 579, 580, 581, 582, 583/1 w obrębie ewid. Motycze Poduchowne, jedn. ew.Gorzyce 2017-06-29
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu dt. podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym działki nr ewid. 636 Motycze Poduchowne-GR-I.6831.7.2017 2017-06-30
Decyzja nr PSK.453.6.11.2017 z 28.06.2017 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Gorzyce 2017-07-04
Decyzja nr PSK.453.6.12.2017 z dnia 11.07.2017 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2017-07-14
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ew. 845/48 we Wrzawach dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2017-07-14
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego I-V.7820.1.4.2017 dt. postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 2017-07-18
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji OOŚ dot. przedsięwzięcia pn. 2017-07-24
OBWIESZCZENIE GMIN PARTNERSKICH Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Tarnobrzeg o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: ,,Strategia ZIT TOF na lata 2014-2020 Aktualizacja 2017 2017-07-26
OBWIESZCZENIE Starosty Tarnobrzeskiego o wydaniu decyzji Starosty Tarnobrzeskiego nr AB.6740.4.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ DO STREFY EKONOMICZNEJ W MSC.GORZY 2017-07-26
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy-załącznik do Zarządzenia nr 76/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25.07.2017 2017-07-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość -załącznik do Zarządzenia nr 77/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 25.07.2017 2017-07-27
OBWIESZCZENIE Wojewody Podkarpackiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego znak I-V.7820.1.2.2017 w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych: rozbudowa prawego wału rzeki Wisły (...) 2017-07-28
Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego OWS-VII.7322.28.2017 z dnia 24.07.2017 o wydaniu decyzji wodnoprawnej na rozbudowę lewego wału rzeki San z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie w msc. Wrzawy gm.Gorzyce i Skowierzyn gm.Zaleszany 2017-08-01
OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA w opracowaniu aktualizacji dokumentu pn.: 2017-08-02
OBWIESZCZENIE dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o sposobie zawiadamiania 2017-08-08
OBWIESZCZENIE zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Eksploatacja złoża piasku Wrzawy 2 w miejscowości Wrzawy 2017-08-08
Obwieszczenie RDOŚ dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: 2017-08-10
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ew. 579, 580, 581, 582, 583/1 w Motyczu Poduchownym 2017-08-18
Obwieszczenie RDOŚ dot. postępowania w sprawie wydania decyzji OOŚ dla przeds. pn."Łęg IV - rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082-5+030 ne terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000-5+236 na terenie gm. Gorzyce". 2017-08-22
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-08-22
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o wydłużeniu terminu prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji OOŚ realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku "WRZAWY 2" 2017-08-24
Decyzja nr PSK.453.6.13.2017 z dnia 18.08.2017 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2017-08-25
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania adm. dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu centrum osiedla mieszkaniowego w Gorzycach -Techniczny Ogród etap II, na działce nr 2561 w Gorzycach 2017-08-28
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w msc. Gorzyce - etap I dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 2017-09-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość -załącznik do Zarządzenia nr 102/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4.09.2017 2017-09-06
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy-załącznik do Zarządzenia nr 101/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 4.09.2017 2017-09-06
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Łęg IV" 2017-09-08
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia "Rozbudowa prawego wału rzeki Osa" 2017-09-08
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanej w dniach 21-30 września 2017 r. jesiennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. 2017-09-12
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce GR-I.6831.7.2017 z dnia 12.09.2017 dt. wydania decyzji podziałowej o nieuregulowanym stanie prawnym-dot. działki nr ewid. 636 w Motyczu Poduchownym,gm.Gorzyce 2017-09-12
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 12.09.2017 roku o wydaniu decyzji nr 2.2017 znak I-V.7820.1.2.2017 2017-09-12
Informacja Wojewody Podkarpackiego I-V.7820.1.2.2017 o wydaniu decyzji Nr 2.2017 znak O-V.7820.1.2.2017 2017-09-12
Informacja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego OWŚ-VII7322.28.2017 o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę (podwyższenie,poszerzenie)lewego wału przeciwpowodziowego rzeki San z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie,w msc.Wrzawy,gm.Gorzyce 2017-09-12
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu postanowienia znak I-XIII.7821.3.2.2017 z dnia 11.09.2017 2017-09-13
OBWIESZCZENIE o wydłużeniu terminu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku "Wrzawy 2" 2017-09-15
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działce nr 871, 1082 w Trześni 2017-09-27
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postęp. administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV kablowej 2017-09-25
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępow. adm. dla ustalenia lokal.inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV kablowej 2017-09-27
Obwieszczenie Starosty Tarnobrzeskiego o wydaniu sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do strefy ekonomicznej w miejscowości Gorzyce". 2017-09-28
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępow. adm. dla ustalenia lokal.inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV kablowej 2017-10-03
Informacja Wojewody Podkarpackiego I.V.7820.1.4.2017 o wydaniu decyzji Nr 3.2017 z dnia 25.09.2017 roku o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 2017-10-03
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 3.10.2017 o wydaniu decyzji Nr 3.2017 z dnia 25.09.2017 znak I-V.7820.1.4.2017 2017-10-03
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu centrum osiedla mieszkaniowego w Gorzycach "Techniczny Ogród etap II-B" na części działki nr ew. 2561 w Gorzycach dla Gminy Gorzyc 2017-10-09
Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu dotycząca stwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Gorzyce 2017-10-10
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy-załącznik do Zarządzenia nr 115/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.10.2017 r. 2017-10-12
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Rozbudowa prawego wału rzeki Osa w km od 0+000 - 1+291 w miejscowości Kępie Zaleszańskie, gm. Zaleszany" 2017-10-16
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postęp. admin. dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Gorzyce-Etap I-na działce nr 985 w Gorzycach 2017-10-17
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce dotyczące złożenia przez inwestora Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku "Wrzawy 2" 2017-10-17
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o wydaniu decyzji OOś dla przedsięwzięcia Rozbudowa prawego wału rzeki Osa 2017-10-20
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia - na działkach nr 2408, 2409/4 w obrębie ewidencyjnym Gorzyce 2017-10-25
Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów uproszczonego planu urządzenia lasów dla obrębów Furmany i Sokolniki (GR-I.6164.2.2017 ) 2017-10-27
OBWIESZCZENIE Wojewody Podkarpackiego o wydaniu postanowienia znak:I-XIII.7821.3.2.2017 z dnia 25.10.2017 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu z dnia 11.09.2017 znak:I-XIII.7821.3.2.2017 2017-10-31
Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu "Uproszczonego planu urządzenia lasów" dla obrębu Orliska (GR-I.6164.3.2017) 2017-11-03
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gorzycach" 2017-11-03
Decyzja PPIS w Tarnobrzegu o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2017-11-08
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w związku z postępowaniem transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie 2017-11-10
Informacja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego OWŚ-VII.7322.50.2017 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dt. inwestycji Łęg IV 2017-11-20
Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce o naborze osób do samowyrobu drzewa z młodnika oraz lasów należących do Gminy Gorzyce 2017-11-21
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy-załącznik do Zarządzenia nr 128/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 17.11.2017 2017-11-21
Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2017-11-21
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wyjść liniowych 15kV stacji 110/15kV Gorzyce do linii Trześń-Stalowa Wola. 2017-11-23
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach inwestycji pn: "Przebudowa LSN Olendry-Rozwadów od odł. 299 do odł. 311 i odł. Grębów 7" 2017-11-23
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV kablowej 2017-11-24
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. 871 i 1082 w Trześni dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 2017-11-27
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Gorzyce - Etap I na działce nr ew. 985 w Gorzycach dla PSG Sp. z o.o 2017-11-27
Informacja o dniu wolnym od pracy w dniu 22 grudnia 2017 r. 2017-11-30
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Eksploatacja złoża piasku ze złoża "TRZEŚŃ VII" 2017-12-05
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o możliwości wglądu do zebranych akt sprawy przed wydaniem decyzji OOŚ dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża piasku "Wrzawy 2 2017-12-05
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie piasku ze złoża "Trześń-Fietko" 2017-12-05
Obwieszczenie RDOŚ Rzeszów dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji OOŚ dla przedsięwzięcia: "Prace na liniach kolejowych nr 25,74,78" 2017-12-06
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pub. polegającej na przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia na działkach nr ew. 2408, 2409/4 w Gorzycach, dla Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 2017-12-06
Postanowienie Wójta Gminy Gorzyce o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. Eksploatacja złoża piasku "Wrzawy 2" 2017-12-11
Ogłoszenie o naborze osób do samowyrąbu drzewa z młodnika oraz lasów należących do Gminy Gorzyce 2017-12-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 142.17 z dnia 19.12.2017 2017-12-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonych dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy-Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 143/17 z dnia 19.12.2017 2017-12-20
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy-Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 144/17 z dnia 19.12.2017 2017-12-20
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania i zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie pod numerem 35/17 decyzji Wójta Gminy znak OCH.I.6220.5.2017 2017-12-20
Informacja o dniu wolnym od pracy w dniu 5 stycznia 2018 r. 2017-12-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przeds. pn. "Eksploatacja złoża piasku "Wrzawy 2" 2017-12-27
Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.22.2017 z dnia 21.12.2017 r. dotycząca stwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Gorzyce 2018-01-02
Informacja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr OWŚ-VII.7322.50.2017 z dnia 28.12.2017 o udzieleniu Marszałkowi Województwa Podkarpackiego pozwolenia wodnoprawnego 2018-01-03
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dot. wydania decyzji OOŚ dla przedsięwzięcia pn. "Prace na linach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku St. Wola-Tarnobrzeg/Sandomierz-Ocice/Padew" 2018-01-03
Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr OWŚ-VII.7322.50.2017 z dnia 28.12.2017 o wydaniu decyzji znak: OWŚ-VII.73622.50.2017 -pozwolenie wodnoprawne 2018-01-03
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 9.01.2018 r. o wydaniu postanowienia znak: I-V.7820.1.2.2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej 2018-01-09
Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.23.2017 z dnia 29.12.2017 r. dotycząca stwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Gorzyce 2018-01-17
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 1730, 1731/2, 1731/3 w msc.Trześń. 2018-01-18
Ogłoszenie Marszałka Województwa podkarpackiego dotyczące zmiany decyzji udzielającej Spółce Alumetal Poland Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji aluminiowych stopów odlewniczych 2018-01-19
Obwieszczenie RDOŚ Rzeszów WOOŚ.5201.10.2017.AH.78 z dnia 19.01.2018 dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji OOŚ dla przedsięwzięcia:"Prace na liniach kolejowych nr 25,74,78..." 2018-01-23
Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce oraz do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gorzyce 2018-02-01
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w obrębie ewid. Gorzyce 2018-02-01
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dot. postępowania transgranicznego przeds. polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne 2018-02-15
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2018-02-15
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczące decyzji Wójta Gminy Gorzyce o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie wyjść liniowych 15kV z rozdzielni 15 kV 2018-02-16
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1/2016 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Sokolniki I" i Sokolniki II" gmina Gorzyce 2018-02-21
Ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce o naborze osób do samowyrobu drzewa z młodnika oraz lasów należących do Gminy Gorzyce 2018-02-23
Obwieszczenia RDOŚ w Rzeszowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Prace na liniach kolejowych nr 25,74,78 na odcinku Stalowa Wola Tarnobrzeg/Sandomierz-Ocice/Padew 2018-02-26
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rowu krytego służącego do odwodnienia drogi gminnej 2018-02-27
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 1730, 1731/2, 1731/3 2018-02-28
OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu o wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-03-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-Załącznik do zarządzenia nr 29/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 02.03.2018 r. 2018-03-06
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Załącznik do zarządzenia nr 30/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 02.03.2018 r. 2018-03-06
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2018-03-07
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Wrzawy 2018-03-15
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 1423/41 położonej w obrębie ewidencyjnym Trześń, jednostka ewidencyjna Gorzyce 2018-03-15
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na działkach nr 1249, 1042/1, 1042/2, 1043/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Gorzy 2018-03-20
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania i zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie pod numerem 6/18 decyzji Wójta Gminy znak OCH.I.6220.2.2018 2018-03-22
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku i surowca gliniastego ze złóż w rejonie Zalesia Gorzyckiego. 2018-03-28
Obwieszczenie o wpływie wniosku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "ROBSON" Robert Wryk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przed. polegającego na wydobywaniu piasku i surowca gliniastego ze złóż w rejonie Zalesia Gorzyckiego. 2018-03-28
Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ i DZZWP w Stalowej Woli o opinię co do potrzeby przeprowadzenia OOŚ dla planowego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku i surowca gliniastego ze złóż w rejonie Zalesia Gorzyckiego. 2018-03-28
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2018-04-03
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 38, 113, 114 położonych w obrębie ewidencyjnym Sokolniki 2018-04-05
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 513/3, 569/3, 569/2, 569/1, 567, 566 położonych w obrębie ewi 2018-04-05
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Furmany 2018-04-05
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego nr OS-I.7222.48.7.2017.MH z dnia 03.04.2018 r. dotyczące pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji aluminiowych stopów odlewniczych 2018-04-10
OBWIESZCZENIE o wydłużeniu terminu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku i surowca gliniastego ze złóż w rejonie Zalesia Gorzyckiego 2018-04-13
Obiweszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu postanowienia N-VIII.7820.3.32018 2018-04-17
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 2744/2, 2913/6, 2913/12, 2914, 2915 położonych we Wrzawy, jedn. ewid. Gorzyce. 2018-04-17
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia położonych w Gorzycach 2018-04-19
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Starosty Tarnobrzeskiego o zezwoleniu na realizację inw. drogowej pn.:"Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techn.do strefy ekonomicznej w m-ci Gorzyce". 2018-04-23
Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę lewego wału przeciwpowodziowego rzeki San 2018-04-24
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr ewid. 1423/41 w miejscowości Trześń, gm. Gorzyce dla Gminy Gorzyce. 2018-04-24
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Załącznik do zarządzenia nr 38/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23.04.2018 2018-04-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonych dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy-Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 39/18 z dnia 23.04.2018 2018-04-25
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 1997/20, 1997/19, 1997/18 położonych we Wrzawach,jedn.ewid. G 2018-04-27
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji tłoków. 2018-04-30
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Hali Magazynowej ze zmianą sposobu użytkowania części magazynowej na halę produkcyjną w Gorzycach" 2018-04-30
Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią 2018-05-07
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 38, 113, 114 położonych w obrębie ewidencyjnym Sokolniki, jednostka ewidencyjna Gorzyce. 2018-05-07
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr nr 513/3, 569/3, 569/2, 569/1, 567, 566 położonych w obrębie ewidencyjnym Furmany 2018-05-07
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rowu krytego służącego do odwodnienia drogi gminnej na działkach nr 1008, 1104/1, 1104/2, 1102/2, 1069, 1068/8 położonych w obrębie ewidency 2018-05-08
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Gorzyce na okres 3 lat 2018-05-10
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 512/1, 512/3, 517/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Gorzyce 2018-05-15
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 1997/20, 1997/19, 1997/18 położonych w obrębie ewidencyjnym Wrzawy 2018-05-15
Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.7.2018 z dnia 17.05.2018 r. dotycząca stwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Gorzyce 2018-05-22
OBWIESZCZENIE o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przed. polegającego na eksploatacji złoża piasku "TRZEŚŃ VIII 2018-05-23
Wykaz lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych przeznaczonych do sprzedaży przy ul. św. Floriana 16 w miejscowości Trześń-załącznik do Zarządzenia nr 48/18 z dnia 24.05.2018 2018-05-28
Informacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego 2018-05-28
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 564 położonej w obrębie ewidencyjnym Furmany, jednostka ewidencyjna Gorzyce 2018-06-05
OBWIESZCZENIE o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przed. polegającego na poszerzeniu eksploatacji złoża piasku pn."Sokolniki IV 2018-06-07
Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.8.2018 z dnia 4.06.2018 r. dotycząca stwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Gorzyce 2018-06-08
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rowu krytego służącego do odwodnienia drogi gminnej 2018-06-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Załącznik do Zarządzenia Nr 54/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14.06.2018 r. 2018-06-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2018-06-18
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi wydania decyzji w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcia drzewa 2018-06-19
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na dobudowie oświetlenia ulicznego 2018-06-21
Obwieszczenie (zawiadomienie) stron postępowania o przedłożeniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku i surowca gliniastego ze złóż w rejonie Zalesia Gorzyckiego. 2018-06-28
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie ewidencyjnym Furmany 2018-07-05
DOK.WO.9700.22.2018.KP Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2018-07-10
DOK.WO.9700.22.2018.KP Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia pn.Rozbudowa prawego wału rzeki Osa w k 2018-07-10
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Furmany 2018-07-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Załącznik do Zarządzenia nr 68/18 z dnia 10.07.2018 2018-07-12
Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.11.2018 z dnia 5.07.2018 r. dotycząca stwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Gorzyce. 2018-07-12
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wydaniu postanowienie uzgadniającego projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji polegającej na budowie rowu krytego 2018-07-16
Zmiana ogłoszenia Wójta Gminy Gorzyce dotyczącego przetargu na sprzedaż drewna pozyskanego z lasu gminnego w miejscowości Trześń 2018-07-17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: Och-I.6131.10.2018 r. w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia na działce nr ew. 2460/7 w Gorzycach przy ul.11 listopada 2018-07-18
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego wraz z dobudową linii kablowej oraz napowietrznej w msc. Zalesie Gorzyckie 2018-07-20
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 2018-07-30
Obwieszczenie Wójta Gminy Gorzyce o przedłożeniu korekty wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku i surowca gliniastego ze złóż w rejonie Zalesia Gorzyckiego 2018-08-01
OBWIESZCZENIE STAROSTY TARNOBRZESKIEGO z dnia 1 sierpnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn."Rozbudowa drogi gminnej nr 100118 R w Gorzycach" 2018-08-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość -załącznik do Zarządzenia nr 73/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 31.07.2018 2018-08-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- Załącznik do Zarządzenia nr 74/18 z dnia 31.07.2018 2018-08-02
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rowu krytego, służącego odwodnieniu drogi gminnej na działkach nr ewid. 1008, 1105, 1102, 1101/5, 1069, 1068/8, 1073/1 w miejscowości Gorzyc 2018-08-03
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w sieci wodociągu Gorzyce, w punkcie pobrania Sklep Spożywczy GS Nr 13 w Sokolnikach 2018-08-06
Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.12.2018 z dnia 31.07.2018 r. dotycząca stwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Gorzyce. 2018-08-07
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu dotycząca wygaśnięcia decyzji z dnia 03.08.2018 r. znak: PSK.453.6.13.2018 2018-08-09
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2018-08-09
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego z przebiegiem na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Furmany 2018-08-10
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2018-08-13
Zawiadomienie o wpłynięciu Odwołania Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach od decyzji Wójta Gminy Gorzyce w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia i przekazaniu go do SKO 2018-08-20
OBWIESZCZENIE GMIN PARTNERSKICH Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Tarnobrzeg o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu pn. "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych TOF na lata 2014-2020 Aktualizacja 2018" wraz z Prognozą 2018-08-21
GR-I.6164.3.2018 Ogłoszenie o 3 przetargu ustnym na sprzedaz drzewa 2018-08-23
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w msc. Furmany-Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 84/18 z dnia 29.08.2018 2018-08-30
Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej DOK.WO.9700.22.2018.KP 2018-09-11
OBWIESZCZENIE Starosty Tarnobrzeskiego o wydaniu decyzji Starosty Tarnobrzeskiego nr AB.6740.1.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej nr 100118R w Gorzycach" 2018-09-12
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania -RZ.ZUZ.4.421.221.2018.KZ 2018-09-13
OBWIESZCZENIE o przyjęciu przez Radę Gminy Gorzyce uchwały nr LVIII/368/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii ZIT TOF na lata 2014-2020 2018-09-13
RZ.ZUZ.4.421.235.2018.EL Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w rowy w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach przebudowy rowu wzdłuż drogi powiatowej nr 1011R w miejscowości Wrzawy 2018-09-18
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie jesiennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie 2018-09-18
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postęp. o wydanie opinii odnośnie potrzeby przepr. oceny oddziaływania na środowisko dla przed. polegającego na wydobywaniu piaski i surowca gliniastego ze złóż w rejonie msc. Trześń 2018-09-19
RZ.ZUZ.4.421.232.2018.RF informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na działce 1073/1 Gorzyce 2018-09-21
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku i surowca gliniastego ze złóż zlokalizowanych w m. Zalesie Gorzyckie 2018-09-24
Obwieszczenie o możliwości wglądu do zebranych akt sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku i surowca gliniastego ze złóż w rejonie Zalesia Gorzyckiego. 2018-09-28
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu stwierdzająca brak przydatność wody do spożycia przez ludzi z sieci wodociągu Gorzyce w punkcie pobrania Sklep Spożywczy GS Nr 13 w Sokolnikach 2018-10-01
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego w msc.Furmany 2018-10-01
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu stwierdzająca wygaśnięcie decyzji w sprawie braku przydatność wody do spożycia przez ludzi z sieci wodociągu Gorzyce w punkcie pobrania Sklep Spożywczy GS Nr 13 w Sokolnikach 2018-10-04
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.16.2018 z dnia 4.10.2018 stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2018-10-04
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 109/18 z dnia 5.10.2018 roku 2018-10-08
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.16.2018 z dnia 4.10.2018 stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Gorzyce 2018-10-09
Ogłoszenie o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.wydobywanie piasku ze złoża "Trześń-Sławex 1" 2018-10-10
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2018-10-15
RZ.ZUZ.4.421.270.2018.KZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych 2018-10-18
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z przebiegiem na działce nr 349/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Motycze Poduchowne 2018-10-22
Ogłoszenie o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku i surowca gliniastego ze złóż zlokalizowanych w miejscowości Zalesie Gorzyckie 2018-10-22
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zadania SAN III (N-VIII.7820.3.2.2018) 2018-10-25
Obwieszczenie SKO w sprawie zawieszenia postępowania odwoławczego od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wyjść liniowych 15 kV z rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV Gorzyce 2018-10-25
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa lewego wału rzeki Łęg w km 7+580 - 21+076 2018-10-29
RZ.ZUZ.4.421.295.2018.KZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni o wszczęciu postęp. administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego w miejscowosci Furmany 2018-10-31
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego z przebiegiem na działkach nr 661/5, 394, 588/4, 588/3 położonych w Furmanach 2018-11-09
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.20.2018 z dnia 25.10.2018 stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce 2018-11-13
Informacja o przetargu na sprzedaż działki nr ewid. 661.5 obręb Furmany- GR-I.6840.4.2018 2018-11-16
Informacja o drugim przetargu na sprzedaż działek położonych w miejscowości Wrzawy - GR-I.6840.5.2018 2018-11-16
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z przebiegiem na działce nr 349/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Motycze Poduchowne 2018-11-20
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej na działkach nr 1331/1, 1332 położonych w obrębie ewidencyjnym Gorzyce 2018-11-26
N-VIII.7820.3.2.2018 Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych lewego wału rzeki San w km 0+000-4+445 2018-11-28
N-VIII.7820.3.2.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych lewego wału rzeki San w km 0+000-4+445 2018-11-28
Obwieszczenie o możliwość wglądu do akt sprawy odnośnie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku i surowca gliniastego ze złóż w rejonie msc. Trześń 2018-11-28
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku i surowca gliniastego ze złóż w rejonie msc.Trześń. 2018-11-28
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielnia pozwolenia wodnoprawnego obejmujego rozbudowę zalewu rekreacyjnego w Gorzycach 2018-12-04
Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.21.2018 z dnia 03.12.2018 r. dotycząca stwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce. 2018-12-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2018-12-12
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na 3 miesiące z tym samym Dzierżawcą na ta samą nieruchomość 2018-12-12
Obwieszczenie RDOŚ dot. postępowania w sprawie wydania decyzji OOŚ dla przeds. pn."Przebudowa lewego wału rzeki Łęg w km 7+580-21+076, gm.Grębów, pow.tarnobrzeski". 2018-12-14
OBWIESZCZENIE o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku i surowca gliniastego ze złóż w rejonie msc. Trześń 2018-12-21
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego 2019-01-04
Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu nr PSK.453.6.23.2018 z dnia 21.12.2018 r. dotycząca stwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce. 2019-01-07
Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce oraz do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gorzyce na rok szkolny 2019/2020 2019-02-01


  Ilość odwiedzin: 2056671