Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Uchwały 2019
Liczba odwiedzin kategorii: 1329


Osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Dul
Osoba publikująca: Ewa Dul
Data publikacji: 2019-01-31

 Nazwa pozycji Data
UCHWAŁA NR IV/23/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu 2019-02-26
UCHWAŁA NR IV/24/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu 2019-02-26
UCHWAŁA NR IV/25/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2019-02-26
UCHWAŁA NR IV/26/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej-kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach 2019-02-26
Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Gorzyce Nr IV/27/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. 2019-02-26
UCHWAŁA Nr IV/28/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019?2037 2019-02-26
UCHWAŁA Nr IV/29/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania w użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gorzycach sieci kanalizacyjnych i 2019-02-26
UCHWAŁA NR V/30/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu dla członków ochotniczych straży pożarnych 2019-02-26
UCHWAŁA Nr V/31/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-02-26
UCHWAŁA Nr V/32/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr IV/28/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019?2037 2019-02-26
UCHWAŁA NR VI/33/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 6 marca 2019r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce 2019-03-07
UCHWAŁA Nr VI/34/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy 2019-03-07
UCHWAŁA Nr VI/35/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Furmany 2019-03-07
UCHWAŁA Nr VI/36/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 2019-03-07
UCHWAŁA Nr VI/37/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-03-07
UCHWAŁA Nr VI/38/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 06 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019?2037 2019-03-07
UCHWAŁA NR VI/39/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Gorzyce 2019-03-07
UCHWAŁA NR VI/40/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Gorzyce 2019-03-07
UCHWAŁA NR VII/41/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XVI/91/2004 z 25 lutego 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach 2019-04-23
UCHWAŁA NR VII/42/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Gorzyce" 2019-04-23
UCHWAŁA Nr VII/43/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym 2019-04-23
UCHWAŁA Nr VII/44/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Orliska 2019-04-23
UCHWAŁA Nr VII/45/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym 2019-04-23
UCHWAŁA NR VII/46/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego w sprawie ważności wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Furmany 2019-04-23
UCHWAŁA NR VII/47/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego w sprawie ważności wyborów na przewodniczącego zarządu osiedla w Gorzycach 2019-04-23
UCHWAŁA NR VII/48/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób przygotowania dokumentacji i zarządzonej procedury zgłaszania kandydatów na sołtysa poprzez wprowadzony Zarządzeniem nr 2/19 Wójta Gminy Gorzyce z 2019-04-23
UCHWAŁA NR VII/49/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok 2019-04-23
UCHWAŁA NR VIII/50/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce 2019-06-27
UCHWAŁA Nr VIII/51/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina 2019-06-27
UCHWAŁA Nr VIII/52/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młod 2019-06-27
UCHWAŁA NR VIII/53/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania monitoringowego z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce za okres od 28.06.2017 r. do 31.12.2017 r. 2019-06-27
UCHWAŁA NR VIII/54/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania monitoringowego z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wraz z jego aktualizacją 2019-06-27
UCHWAŁA Nr VIII/55/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-06-27
UCHWAŁA IX/56/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce 2019-06-27
UCHWAŁA Nr IX/57/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-06-27
UCHWAŁA NR IX/58/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Pysznica 2019-06-27
UCHWAŁA NR X/59/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce wotum zaufania 2019-07-11
UCHWAŁA NR X/60/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2018 2019-07-11
UCHWAŁA NR X/61/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 2019-07-11
UCHWAŁA NR X/62/19 RADY GMINY W GORZYCACH z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach za 2018 rok 2019-07-11
UCHWAŁA NR X/63/19 RADY GMINY W Gorzycach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach za 2018 rok 2019-07-11
UCHWAŁA NR X/64/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad ustalania i przekazywania środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach - z 2019-07-11
UCHWAŁA Nr X/65/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-07-11
UCHWAŁA Nr X/66/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019 ? 2037 2019-07-11
UCHWAŁA NR XI/67/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzyce, na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2024 2019-08-22
UCHWAŁA NR XI/68/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach 2019-08-22
UCHWAŁA Nr XI/69/ 19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Trześń 2019-08-22
UCHWAŁA NR XI/70/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce dla części złoża Sokolniki III w miejscowości Orliska 2019-08-22
UCHWAŁA Nr XI/71/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przekazania w użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gorzycach sieci wodociągowej wraz ze wszystkimi urządzeniami, stanowiącymi własność Gminy Gorzyce 2019-08-22
UCHWAŁA NR XI/72/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce 2019-08-22
UCHWAŁA NR XI/73/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce 2019-08-22
UCHWAŁA NR XI/74/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądów powszechnych 2019-08-22
UCHWAŁA Nr XI/75/19 RADY GMINY GORZYCE z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-08-22


  Ilość odwiedzin: 1946490